دانشکده شیمی- اخبار علمی
برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
 
خانم متین سادات صانعی موسوی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 97/10/30 از رساله دکتری خود تحت عنوان" تهیه کامپوزیت پلیمر یونی فلزی و بررسی کاربرد آن در حسگر رطوبتی و تراشه دارورسانی " با راهنمایی خانم دکتر فرانک منطقی / آقای دکتر محمدرضا کلاهدوز  دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنمای اول: دکتر فرانک منطقی
  استاد راهنمای دوم:دکتر محمدرضا کلاهدوز
  هیات داوران: دکتر آزاده تجردی / دکتر محمدرضا نعیمی جمال / دکتر شمس الدین مهاجرزاده / دکتر مجید ماستری فراهانی
  این جلسه ساعت  13 روز یکشنبه 97/10/30 در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
  چکیده : .
کامپوزیت پلیمر یونی فلزی متشکل از یک پلیمر الکتروفعال و دو لایه الکترود فلزی می باشد که پلیمر را در بر گرفته اند. پلیمرهای الکتروفعال که از جمله پرکاربردترین آن ها نافیون می باشد به شکل ذاتی دارای نانوکانال هایی می باشند که محل عبور کاتیون های مبادله شده است. با اعمال جریان الکتریکی، این کاتیون ها در راستای کانال ها به سمت کاتد حرکت کرده و در نتیجه آن پلیمر خم می شود که اساس کاربرد عملگری کامپوزیت می باشد. از این خم شدن، در این رساله، به جهت باز کردن درب یک تراشه دارورسانی استفاده شد. بدین معنی که با اعمال جریان الکتریکی به کامپوزیت و خم شدن آن، پوشش مخزن حاوی دارو در یک تراشه دارورسانی از بین رفته و دارو آزاد می گردد. این نوع استفاده از کامپوزیت پلیمر یونی فلزی در یک تراشه دارورسانی تا به حال صورت نگرفته و برای نخستین بار در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. از مزیت های این طرح، امکان آزادسازی تمام دارو در یک مرحله می باشد. از طرفی، آزاد سازی دارو در این این تراشه به قابلیت کنترل از راه دور مجهز شد و مدارهای گیرنده و فرستنده جهت انجام این فرآیند طراحی گردید. از دیگر کاربردهای کامپوزیت پلیمر یونی فلزی، استفاده از آن به عنوان یک حسگر رطوبتی می باشد. در واقع، با تغییر در رطوبت محیط، کاتیون ها درون نانوکانال ها، آبپوشی شده و در راستای کانال شروع به حرکت    می کنند. بدین ترتیب بارهای مثبت و منفی از یکدیگر جدا شده و کامپوزیت تولید جریان الکتریکی قابل اندازه گیری می نماید که اساس عملکرد حسگر رطوبتی می باشد. در این رساله، برای نخستین بار نانوذرات هیدروکسید لایه ای دوگانه، در زمینه پلیمری نافیون دوپ شده و کاربرد حسگری آن بررسی گردید. مشخص شد که با دوپ کردن نافیون به مقدار بهینه 1% وزنی، میزان جذب مولکول های آب داخل کامپوزیت و در نتیجه حرکت کاتیون ها در راستای نانوکانال ها و کاربرد حسگری آن افزایش پیدا کرد. 
واژه های کلیدی: کامپوزیت پلیمر یونی فلزی، تراشه دارورسانی، حسگر رطوبتی، الکتروفعال، نانوکان

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.55386.fa
برگشت به اصل مطلب