دانشکده شیمی- کارنامه پژوهشی
طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کارنامه پژوهشی سال 88

  * اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1388

  * طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

  * طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا

  * مقالات چاپ شده در مجلات علمی

  * مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  * چکیده مقالات  ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  * لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته

  * لیست پروژه های در حال اجرا

 

کارنامه پژوهشی سال 87

  * اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1387

  * طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

  * طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا

  * مقالات چاپ شده در مجلات علمی

  * مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  * چکیده مقالات  ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  * لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته

  * لیست پروژه های در حال اجرا

  کارنامه پژوهشی سال 86

  * اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1386

  * طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

  * طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا

  * مقالات چاپ شده در مجلات علمی

  * مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  * لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته

  * لیست پروژه های در حال اجرا

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6698.9226.fa.html
برگشت به اصل مطلب