دانشکده شیمی- آزمایشگاه شیمی تجزیه
آزمایشگاه شیمی تجزیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایشگاه آموزشی شیمی تجزیه


AWT IMAGE


    فعالیت ها ی این آزمایشگاه در زمینه ارائه دروس سرویسی عبارتند از : گراویمتــری (وزن سنجــی )،‌ دومتـــری ، منگانـومتری ، pH متری ، پتانسیومتری ، اسیدیمتری و آموزش اسپکتروسکوپی جذب اتمی .

دستگاه های موجود در این آزمایشگاه pH متر، پتانسیومتر ، هدایت سنج، اسپکتروسکوپی، جذب اتمی و سایر ملزومات آزمایشگاهی می باشد .

تلفن تماس: 77240540 ( داخلی: 2766 )

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.4918.6426.fa
برگشت به اصل مطلب