دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر دکامین
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد :

1 - بررسی تجربی و نظری سیکلوتریمریزاسیون آریل و آلکیل ایزوسیاناتها توسط کاتالیزورهای نمک تتراآلکیل­آمونیوم فتالیمید- N - اکسیل، کامبیز ورمیرا ، دانشگاه علم وصنعت ایران، دی 1387.

2 - بررسی خصلت کاتالیزوری نمک تترااتیل آمونیوم 2-(آمینوکربونیل)بنزوات در واکنش­های سیانوسیلیل­دار شدن ترکیبات کربونیل و سیکلوتریمریزاسیون ایزوسیانات­ها، سولماز ثاقب اصل، دانشگاه علم وصنعت ایران، آذر 1387.

3 - بررسی واکنش سیانو سیلیل دار کردن ترکیبات کربونیل با استفاده از کاتالیزور پتاسیم پارا- تولوئن سولفینات در شرایط بدون حلال، مهدی فرهمند، دانشگاه علم وصنعت ایران، آذر 1387.

4 - سیانوسیلیل ­دارکردن­ ترکیبات کربونیل با استفاده از کاتالیزورهای نمک قلیایی دی تیوکربامات در محیط بدون حلال، رقیه علی زاده ، دانشگاه علم وصنعت ایران، آبان 1387.

5 - بررسی واکنش سیانو سیلیل دار کردن ترکیبات کربونیل با استفاده از کاتالیزورهای نمکهای فتالایمید بخصوص پتاسیم فتالایمید در شرایط بدون حلال، زهرا کریمی ، دانشگاه علم وصنعت ایران، مهر 1387.

6 - سنتز مشتقات ترکیبات کربونیل و بازیافت آنها از این مشتقات به روش بدون حلال، جواد مختاری علی­آباد، دانشگاه علم وصنعت ایران، آبان 1387.

7 - بررسی اثر عوامل کی­لیت شونده بر خواص نانوکاتالیزور AlZn2O4 ، اعظم قربانی خالدی، دانشگاه علم وصنعت ایران، اسفند 1385.

8-  پلیمرشدن در حالت محلول ترکیب (4- هیدروکسی فنیل) یورازول با دی اسیدکلریدهای آلیفاتیک و تریمر شدن
ایزوسیانات های مختلف توسط پتاسیم سولفات تحت شرایط بدون حلال، مریم قاسمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اسفند 1383
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.2813.9377.fa
برگشت به اصل مطلب