دانشکده شیمی- سوابق پژوهشی دکتر دکامین
پروژه های صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پروژه های صنعتی :

1- تهیه بوپرینورفین در مقیاس پایلوت( یک کیلوگرم)، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیفات و فناوری،1381-1382

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=20.2813.9375.fa
برگشت به اصل مطلب