دانشکده شیمی- صفحات مخفی
مسئول وب سایت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمیه دهقانی بیدختی

سمت در دانشکده شیمی :  کارشناس پژوهشی و مسئول وب سایت دانشکده شیمی                   

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تلفن: 77240540 داخلی 2777

دورنگار: 77491204

پست الکترونیک: b_dehghani@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=20.2254.9026.fa
برگشت به اصل مطلب