دانشکده شیمی- طرح پزوهشی 1388
لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته 88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طرف قرارداد

  نام مجری

عنوان پروژه

  شرکت پالایش گاز فجر جم

  منصور انبیاء

  تکنولوژی sara ( جداسازی انتخابی چسب) در رنگزدایی و تعویض پوششهای صدمه دیده بر اثر خوردگی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.10507.18102.fa
برگشت به اصل مطلب