دانشکده مهندسی راه آهن- سازه های بتن آرمه
سازه های بتن آرمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فلش

صدا

فیلم

جلسه

نام استاد

نام درس
اول

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه
دوم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه
سوم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه
چهارم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه


AWT IMAGE

AWT IMAGE

پنجم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه


AWT IMAGE

AWT IMAGE

ششم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه


AWT IMAGE

AWT IMAGE

هفتم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

AWT IMAGEشانزدهم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

AWT IMAGEهجدهم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

AWT IMAGE

نوزدهم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

1_ 2 _3 _4

سوالات میان ترم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

AWT IMAGE

بیست و یکم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

AWT IMAGE

بیست و دوم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

1_2_3

بیست و سوم

دکتر عطایی

سازه های بتن آرمه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.3938.3814.fa.html
برگشت به اصل مطلب