دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی شروان
رزومه فارسی د.عطایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مشخصات فردی:

  نام خانوادگی: عطایی

  نام: شروان

  تخصص: سازه - عمران

  رتبه علمی: دانشیار

  تلفن : 73228532-021

فکس: 73021558-021

  تاریخ تولد: 1355

  مدیر آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها

تارنمای آزمایشگاه:         imirl.iust.ac.ir

  E-mail: ataei (at) iust.ac.ir

  ReseaecherID Profile: Sh.Ataei
  ORCiD Profile: Sh. Ataei
  Google Scholar Profile: Sh.Ataei   

  سوایق آموزشی:

تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای عمران -سازه ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال اخذ: 1385

  - فوق لیسانس عمران سازه، دانشگاه تهران، سال اخذ: 1379

  - لیسانس عمران، دانشگاه تهران، سال اخذ: 1377

  سوابق شغلی:

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران ، از ..1385. تا کنون

  - کارشناس گروه خط و ابنیه مرکز تحقیقات راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران (از 1379 تا 1381)

  - کارشناس گروه پل و تونل مهندسین مشاور مترا (مشاورین توسعه راه ­آهن) (از 1380 تا1384)

  - کارشناس شرکت یادمان سازه، پروژه بررسی اثرات باد بر برج میلاد (1381)

  - مشاور مدیرکل خط وابنیه راه­آهن (1386- 1385).

  سوایق تدریس دانشگاهی:

کارشناسی:

  - استاتیک، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - تحلیل سازه، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - طراحی سازه های بتنی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - طراحی سازه های فلزی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - طراحی پل (1)- پلهای فلزی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - طراحی پل (2)- پلهای بتنی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - پروژه پل ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - تکنولوژی بتن، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  - آزمایشگاه تکنولوژی بتن، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

  -مبانی مهندسی خط، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت
  -تعمیر و نگهداری سازه های ریلی

 

 

کارشناسی ارشد و دکتری:

-هوش محاسباتی در مهندسی خطوط راه آهن (حسابگری تکاملی، حسابگری با کلمات، حسابگری نرونی)

-تست خط (آزمایش استاتیکی و آزمایش مودال میدانی پل و خط راه آهن)

-ریاضیات مهندسی پیشرفته

-مکانیک شکست

-آزمایشگاه روسازی خط

-پایش سازه های ریلی

----------------------------------------------

دروس مجازی تولید شده:

طراحی عرشه پل بتنی و بتنی پیش تنیده بر مبنای آیین نامه آشتو LRFD  

  نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده:

  1-آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبر آباد، معرفت، عطایی، قهرمانی، نشریه دانشکده ی فنی دانشگاه تهران، جلد 37، شماره 1، خرداد 1382، ص 13-25.

  2- عیب­ یابی ورق­ها از روی آنالیز تغییرات در شکل های مودی، عطایی، اسماعیل­زاده خادم، رضایی، مجله بین­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 15، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 1-17.

  3- پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا، عطایی، اسماعیل ­زاده خادم، معرفت، نشریه بین ­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 2، جلد 17، 1385، صفحه 29-33.

  4- Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20-m span, M.S. Marefat, Sh. Ataei, S. Ghahremani, Construction and Building Materials, 18(9), pp. 661-667, 2004.(ABSTRACT)

  5- Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks, Sh. Ataei, A.A. Aghakouchak, M.S. Marefat and S. Mohammadzadeh, Expert Systems with Applications , Volume 29, Issue 3 , October 2005, Pages 678-683. (ABSTRACT)

  6- معتبرسازی مدل اجزای محدود پل راه ­آهن بکمک شبکه عصبی مصنوعی، شروان عطایی، علی اکبر آقاکوچک، محمد صادق معرفت، سعید محمدزاده، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره 33، پاییز 1387.

7-Modal shape identification of the vibration data of bridge dynamic test using fuzzy clustering, Sh. Ataei, S. Mohammadzadeh, Expert Systems with Applications,Volume 37, Issue 8, August 2010, Pages 5813-5817. (ABSTRACT)

8- Sh. Ataei, S.Mohammadzadeh , H. Jadidi ,A. Miri, Effects of maintenance operations on railway track's mechanical behaviour by field load testing, International Journal of Pavement Engineering, Volume 15, No. 3, 2014, pages 215-227. (Abstract)

9- Sh Ataei, MJ Alikamar, V Kazemiashtiani, Evaluation of axle load increasing on a monumental masonry arch bridge based on field load testing, Construction and Building Materials 116,2016, 413-421

10-Sh Ataei, S Mohammadzadeh, A Miri,  Dynamic Forces at Square and Inclined Rail Joints: Field Experiments , Journal of Transportation Engineering,2016.

11-Sh Ataei,M. Tajali,A. Miri,Assessment of load carrying capacity and fatigue life expectancy of a monumental Masonry Arch Bridge by field load testing: a case study of veresk, Structural Engineering and Mechanics, 2016.
12-Sh. Ataei, A. Miri, Deflection measurement of masonry arch bridge with tall piers:case study of shahbazan bridge, V. 3(1).pp 1-8, 2016.

13-Sh Ataei, A. Miri, M. Tajali, Dynamic Load Testing of a Railway Masonry Arch Bridge, a Case Study of Babak Bridge, scientia iranica, Article 9, Volume 24, Issue 4, July and August 2017, Page 1834-1842.
14-
Sh Ataei, A. Miri, M. Jahangiri, Assessment of load carrying capacity enhancement of an open spandrel masonry arch bridge by dynamic load testing, International Journal of Architectural Heritage,pages 1-15,2017.
15- Sh Ataei,A. Miri, M. Jahangiri, Assessing safety of a railway stone arch bridge by experimental and numerical analysis, Gradevinar,11/2017.
16- Sh Ataei, M. Nouri, V. Kazemiashtiani,
Long-term monitoring of relative displacements at the keystone of a masonry arch bridge, structural control health monitoring, 2018.
17-Sh Ataei,A. Miri, Investigating dynamic amplification factor of railway masonry arch bridges through dynamic load tests, Construction and Building Materials, Volume 183, 20 September 2018, Pages 693-705.

18-رامین حیدری، شروان عطایی، ایمان فرستاده،پیشنهاد چقرمگی شکست مود ترکیبی سنگ بالاست برای کنترل کیفیت مصالح بالاستی، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس،دوره 18، شماره 5،سال 1397.

19-Morteza Esmaeili, Shervan Ataei and Mohammad Siahkouhi, A case study of dynamic behaviour of short span concrete slab bridge reinforced by tire-derived aggregates as subballast, INTERNATIONAL JOURNAL OF RAIL TRANSPORTATION,2019.


 

  سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی:

  1- مدلسازی عددی رفتار پل قوسی بتنی اکبرآباد به کمک آزمایش در مقیاس واقعی، معرفت، عطایی، کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، اردیبهشت 1380، ص 561-570

  2- معتبرسازی مدل اجزاء محدود پل اکبرآباد، معرفت، عطایی، ششمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، آبان 1380، ص 337-347.

  3- پردازش سیگنال های آزمایش دینامیکی پل اکبرآباد، معرفت، عطایی، ششمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، آبان 1380، ص 253-263.

  4- ارزیابی سانحه­خیزی خط، عطایی، نادری، فتوحی، پنجمین همایش ارتقاء ایمنی و پیشگیری سوانح، شهریور 1381.

  5- کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظیم شده، زهرایی، عطایی، آقاکوچک، معرفت، ششمین کنفرانس بین المللی عمران، اردیبهشت 1382، ص 473-480.

  6- پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا، عطایی، آقاکوچک، معرفت، ششمین کنفرانس بین المللی عمران، اردیبهشت 1382، ص289-296.

  7- وضعیت سنجی سازه ای پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری، معرفت، عطایی، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، اردیبهشت 1383.

  8- طراحی پل های راه آهن برای خطوط سریع السیر، عطایی، بخت­ور، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، اردیبهشت 1383.

  9- کنترل اندرکنش طولی پل کیلومتر 005+11 راه آهن تهران-قم با روسازی جوش طویل، عطایی، یوسفیان، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، اردیبهشت 1383.

  10- Field test of a 20-meter span unreinforced arch bridge, M.S. Marefat, Sh. Ataei, S. Ghahremani, sixth international conference on short and medium span bridges, Canada, 2002, pp1287-1293.

  11 - Sensor Fusion of the Neka Bridge with Neural Network, Sh. Ataei, A. Aghakouchak, M.S. Marefat, S. Mohammadzadeh International Conference on Experimental Vibration Analysis For Civil Engineering Structures, EVACES 2005, 26-28 October 2005, Bordeaux, France.

  12 - بررسی حق­الزحمه مشاوران ابنیه فنی در ایران، عطایی، راستاد، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 69-78.

  13 - اصلاح روش تعیین حق­الزحمه مشاورین پل و تونل در ایران، عطایی، راستاد، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 31، بهار 1385، صفحه 60-50.

  14-وضعیت سنجی میدانی خط راه آهن با آزمایش بارگذاری، شروان عطایی، سعید محمدزاده، اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، آبان 1386.

  15-سلامت سنجی سازه ای پل خرپایی راه آهن با آزمایش بارگذاری، شروان عطایی، سعید محمدزاده، اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، آبان 1386.

  16-کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه آهن، شروان عطایی، سعید محمدزاده، اولین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آبان 1386.

  17-بررسی وضعیت خطوط راه آهن ایران، شروان عطایی، سعید محمدزاده، نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، آبان 1386.

  18-وضعیت سنجی ارتعاشی پل قلعه مرغی به کمک آزمایش بارگذاری، شروان عطایی، داود یونسیان، سعید محمدزاده، دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، آبان 1387.

  19 - تجمیع اطلاعات ارتعاشی آزمایش دینامیکی پل به کمک خوشه­یابی فازی، شروان عطایی، دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، آبان 1387.

20-ارائه الگوی تعامل محور جهت تولید درس مجازی، شروان عطایی، کنفرانس آموزش مهندسی در 1404، اردیبهشت 1388.

21-شناسایی الگوی نامنظمی هندسی خطوط راه­آهن ایران،شروان عطایی، مهرداد نوری، سعید محمدزاده، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388

22 تولید محتوای یادگیری الکترونیکی مبتنی بر الگوی هیجان محور،شروان عطایی، عاطفه نجیبی، کنفرانس دانشگاه الکترونیکی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 88.

23-مبانی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی،شروان عطایی، عاطفه نجیبی،دومین همایش ملی روش های نوین آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت 89.

24-الگوی اسلامی-ایرانی یاددهی-یادگیری مهندسی، شروان عطایی، محمدعلی رستمی نژاد، دومین کنفرانس آموزش مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 90. [pdf] [ppt]

25-کاربرد روش تحلیل آماری انرژی در پیش بینی نویز پلهای راه آهن، اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دی ماه 90.

26- E-learning content development based on Emo_Inter Instructional model for design of bridges according to lrfd method, 9th international congress on civil engineering,Isfahan university of technology,May,2012.[pdf] [ppt]

27-فرماندهی جنگ نرم در قالب ارائه درس درآمدی بر دانش مهندسی در سال اول ورود به دانشگاه، 1392.[pdf] 

28-شناسایی پارامترهای مودال پل خرپایی راه آهن باآزمایش ضربه، حامد ابراهیمی، شروان عطایی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت 1393.

29-پیش بینی نویز ناشی از ضربه در درز انبساط پل با استفاده از روش تحلیل آماری انرژی ، مصطفی سمیاری، شروان عطایی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت 1393.

30- پیشبینی مقاومت فشاری سیمان با مدلسازی فازی عصبی، کاوه مهرزاد، شروان عطایی، چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز،1393

31- تعیین سرعت سیر مجاز از روی نامنظمیهای هندسی خط به کمک نظریه مجموعه های فازی، کاوه مهرزاد، شروان عطایی، شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی،1393.
 

  سوابق پژوهشی:

  1-آزمایش بارگذاری پل های قوسی بتنی راه آهن، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن، 1379. (همکار پروژه)

  2-مطالعه مشکلات پل تله زنگ و راه حل های آن (قبل از آزمایش)، 1380. (همکار پروژه)

  3-آزمایش میدانی پل تله زنگ، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن، 1381. (همکار کلیدی پروژه)

  4- مطالعه اثرات باد بر برج میلاد، شرکت یادمان سازه، 1382. (همکار کلیدی پروژه)

  5-دستورالعمل تحویلگیری دائم و موقت پل­های راه و راه­آهن، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه، 1383. (همکار کلیدی پروژه)

  6- دستورالعمل بارگذاری و ضوابط طراحی پل­های راه­آهن برای سرعت­های بالاتر از 160 کیلومتر در ساعت، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه، 1383. (همکار پروژه)

  7- آزمایش میدانی پل نکا، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه،1383. (همکار کلیدی پروژه)

  8-آزمایش میدانی خطوط 4 و 5 خط راه­آهن ایستگاه بهرام، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن،1384. (همکار کلیدی پروژه)

  9-بررسی روش تعیین حق­الزحمه مشاورین برای مطالعات ابنیه فنی با توجه به شرایط کشور، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه، 1384.

  10-آزمایش بارگذاری میدانی پل تیرورق فلزی مرکب خمیده قلعه مرغی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 1386. (مجری پروژه)

  11-کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه­آهن جمهوری اسلامی ایران، اداره کل خط و سازه­های فنی، 1386.

  12-مطالعه میدانی و تحلیلی درز ریل  با برش مورب،شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه،(همکار پروژه) 1391

  13-سلامت سنجی پل ورسک با آزمایش بارگذاری، اداره کل خط و سازه های ریلی راه آهن. (مجری پروژه) 1393.

 14-مطالعه تاثیر سازه ای عبور چندین لکوموتیو  بطور هم زمان از روی پل طاقی سنگی صالح حمید، مرکز تحقیقات راه آهن . (مجری پروژه) 1393.

 15- آزمایش بارگذاری دینامیکی پل راه‌آهن قطور ناحیه آذربایجان، کارفرما شرکت پرمایون.(مجری پروژه) 1394.
16- آزمایش بارگذاری دینامیکی پل راه‌آهن 500+487 ناحیه شمال‌غرب، کارفرما شرکت نسران. (مجری پروژه) 1394.
17-سلامت سنجی 8 پل طاقی راه آهن با آزمایش بارگذاری، معاونت فنی راه آهن.(مجری پروژه)1394.
18- آزمایش بارگذاری دینامیکی پل راه‌آهن کیلومتر 1035، کارفرما شرکت پرمایون (مجری پروژه) 1394.
19- بررسی اثر اجرای پد بالاست در رفتار پل طاقی سنگی راه‌آهن کیلومتر 461 ناحیه شمال‌غرب. کارفرما شرکت نسران. (مجری پروژه) 1395.
20- پایش دائمی سازه‌ای پل راه‌آهن ورسک، کارفرما شرکت پرمایون (مجری پروژه) 1395.
21- اجرای سامانه پایش دائم رفتار پل  ایزدخواست و سالار، کارفرما شرکت محورسازان اروندپارسیان، (مجری پروژه) 1395.
22- اجرای سامانه پایش دائم رفتار پل کارون، کارفرما شرکت خاک و سنگ. (مجری پروژه) 1395.

  افتخارات کسب شده:

  تقدیرنامه ششمین همایش حمل و نقل ریلی تاسیسات زیربنایی از مدیرعامل راه­آهن، آبان 1380.

  تقدیرنامه پنجمین همایش ارتقاء ایمنی و پیشگیری سوانح از مدیرعامل راه­آهن، شهریور 1381.

  تقدیرنامه اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب، آبان 1386.
  تقدیرنامه نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی از مدیرعامل راه آهن شهری تهران، آبان 1386 .

  تقدیرنامه رساله برتر سال 1386 دانشگاه تربیت مدرس، آذر 1386 .
 پژوهشگر برتر سال 1394 (رتبه اول دانشکده مهندسی راه آهن و رتبه دوم در ماده فعالیتهای صنعتی)
نفر اول ماده صنعتی کل دانشگاه و نفر اول کل و ماده صنعتی دانشکده مهندسی راه آهن در سال 1395

  سوابق اجرایی:

 مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده راه آهن، از 1386 تا 1388

 مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن دوره اول: 1390 تا 1392، دوره دوم از 1395 تاکنون

مدیر گروه خط و سازه های ریلی دانشکده مهندسی راه آهن از 1393 تا 1395
مدیر آزمایشگاه پایش هوشمند زیربنا از 1393 تاکنون

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.1995.6709.fa
برگشت به اصل مطلب