دانشکده مهندسی راه آهن- بازدید علمی
بازدید از تونل تهران تبریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/21 | 

بازدید از تونل تهران تبریز

روز چهارشنبه 22 دو نفر از دانشجویان گروه ماشین های ریلی به همراه دکتر طلایی از دانشکده مهندسی راه آهن و آقای مهندس ساکی از کارشناسان راه آهن جمهوری اسلامی ایران  از تونل تهران تبریز بازدیدی بعمل آورند.

                                                                                                                                                           ادامه مطلب

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.14512.45492.fa
برگشت به اصل مطلب