دانشکده مهندسی راه آهن- پایان نامه ها ی ارشد
پایان نامه کارشناسی ارشد گروه راه آهن برقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   پایان نامه های سال  90 و 91و 92

سال

 استاد مشاور

  استاد راهنما

 نام دانشجو

 عنوان پایان نامه

  چکیده

93دکتر بهمن قربانی واقعییاسین باباخانیمدل سازی حرکت ایمن قطار برای سیستم سیگنالینگ بالاک متحرک با استفاده از اتوماتای سلولی

چکیده

93دکتر بیژن معاونی و دکتر محمد علی صندیدزادهحمید رضا کشاورزمدل سازی و شبیه سازی شبکه ریلی مبتنی بر دینامیک رویداد محور

 جکیده

93دکتر سیامک فرشادحسن ادبی فیروزجاهطراحی و شبیه سازی سیستم جبران ساز شبکه راه آهن برقی AC با در نظر گرفتن انرژی برگشتی قطار

 جکیده

93دکتر بیژن معاونیمهران موحدیطراحی سیستم کنترل انوماتیک ترافیک با لحاظ نمودن پایداری رشته ای و مامعینی های مدل حرکت

 جکیده

93دکتر محمد علی صندید زادهمحمد رضا علائیبهینه سازی انرژی در کنترل هدایت قطار با استفاده از الگوریتم کولونی موچگان

 جکیده

93دکتر سید سعید فاضلمجتبی خورشیدیطراحی و شبیه سازی روئیتگر سرعت برای کنترل موتور القایی خطی

 جکیده

93دکتر موسی گزافرودیسید احسان جلالی طراحی و شبیه سازی محدود کننده جریان خطا در شبکه راه آهن برقی AC

 جکیده

93دکتر محمد علی صندید زادهتوفیق فیضیطراحی سیستم بهینه ذخیره و مصرف انرژی در وسایل نقلیه ریلی الکتریکی

 جکیده

92دکتر بهمن قربانی واقعیمجید عباسیمدل سازی و کنترل نظارتی یک شبکه خط بسته ریلی با استفاده از شبکه پتری

 جکیده

92دکتر بیژن معاونی حمید حسن آبادیمدلسازی و کنترل مشارکتی ترافیک ریلی بر اساس توری سیستم های چند عامله

چکیده

92دکتر سیدمحمد موسوی گزافرودیعلی دشتی

 

 تخمین سرعت و گشتاور بار ترکشن موتور القایی با استفاده از تخمین گر MRAS و مشاهده گر اغتشاش

 جکیده

92دکتر فرشاددکتر سید سعید فاضلعلیرضا قاسمیجبرانسازی توالی منفی جریان و بهبود کیفیت توان در شبکه  های ترکشن توسط سیستم بهبود هدنده کیفیت توان (RPC)

چکیده

92دکتر سیامک فرشادحامد جعفری کلیبرطراحی و شبیه سازی سیتم جبران ساز دینامیکی شبکه های تراکشن

چکیده

92دکتر سید سعید فاضلاسماعیل خداییطراحی، کنترل و شبیه سازی سیستمهای ذخیره کننده انرژی onboard با قابلیت ترمز گیری و تامین انرژی بار هنگام خطا در شبکه های تراکشن

چکیده

92دکتر بهمن قربانی واقعیزهرا پورانیانطراحی و شبیه سازی یک کنترل کننده تطبیقی برای کنترل فاصله هوایی قطار مگلو EMS

چکیده

92دکتر صندیدزادهمحمد دارابیاستفاده از روش های مبتنی بر بهینه سازی مصرف انرژی قطار (PSO) چکیده
92دکتر فرشادایمان مقصودبهبود کیفیت توان شبکه های تراکشن با استفاده از مبدل سه فاز چکیده
92 دکتر بیژن معاونیمهدی خسروی رقیه آبادتخمین سرعت خطی و آشکار سازی مقدار لغزش از طریق طراحی تخمینگر پایدار مقاوم چکیده
92دکتر فاضلعلیرضا قاسمیجبرانسازی توالی منفی جریان و بهبود کیفیت توان در شبکه های ترکشن توسط سیستم بهبود دهنده کیفیت توان (RPC) چکیده
92دکتر فرشادمحمد بابایی زادهبررسی مبدل چند سطحی ماژولار M2LC به منظور بهبود عملکرد تراکشن های AC چکیده
92دکتر صندید زادهمجید آذین فربهینه سازی مصرف انرژی قطار با استفاده از روش یادگیری تقویتی چکیده

  91

  دکتر فرشاد

ایمان ملک سعیدی

 انتخاب موجک مادر مناسب جهت تشخیص صحیح خطای اتصال کوتاه فیدر DC در راه آهن برقی با استفاده از تبدیل موجک

  چکیده

 91

دکتر فرشاددکتر قربانی واقعی و دکتر فاضلرضا بازگیریطراحی و شبیه سازی الگوریتم تشخیص و تصحیح اشباع ترانسفورماتور جریان  چکیده
   91دکتر فرشاددکتر صندید زادهعلی اصغر سرآبادانیمحاسبات حالت گذرای اتصال کوتاه در شبکه ی راه آهن برقی ACبا سیستم تغذیه ی اتوترانسفورماتور  چکیده
91دکتر فاضلمحمد بابایی زادهبررسی مبدل چند سطح ماژولار M2LCبه منظور بهبود عملکرد تراکشن های AC  چکیده
91دکتر معاونیمحسن مالکیکنترل حرکت وسایل نقلیه هیبریدی خازنی، بر پایه پیش بینی نحوه حرکت و با هدف کاهش مصرف انرژی  چکیده
91دکتر بهمن قربانی واقعی حمید مرادی مدلسازی تاخیر و طراحی یک سیستم ایمن کنترل حرکت مستمر قطار بین دو شبکه ریلی  چکیده
91دکتر محمد موسوی گزافرودیمجتبی نیکدل برزیمدل سازی باتری نیکل متال هیدرید بر اساس پارامتر های تاثیر گذار جهت کاربرد در سیستم های هیبرید  چکیده

   پایان نامه های سال 89 و 90

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

  چکیده

  1

  89

دکتر فرشاد

سید سعید فاضل

  محمد جواد صادقی

 انالیز پخش بار در شبکهAC راه آهن برقی بر اساس مدل و شرایط واقعی عملکرد آن

  چکیده

  2

  89

دکتر فاضل

 دکتر فرشاد

 محسن کلانتری 

 آنالیز پخش بار در شبکه DC راه آهن برقی

چکیده  

  3

89

دکتر  قربانی واقعی

 دکتر صندید زاده

حمید رضا فلاح رمضانی

طراحی و شبیه سازی کنترل دینامیک سیستم شناری قطار مغناطیسی به منظور بهبود زمان تغییرات فاطله شکاف هوایی

  چکیده

  4

89

  دکتر معاونی

 دکتر صندید زاده

مصطفی قربانعلی پور

شبیه سازی و آنالیز سیستم تهویه محلی و بهبود آن بر اساس تکنولوژی متمرکز در ایستگاه های مترو

 چکیده

  5

89

 دکتر فاضل 

دکتر فرشاد

محمد رضا هزبر افضل  

آنالیز خطا برای سیستم راه آهن برقی AC با مود تغذیعه

  چکیده

  6  

89

دکتر فاضل

امیر تهورگر

طراحی، مدلسازی و شبیه سازی جبرانساز توان لحظه ای بر اساسا تئوری p-q-r

چکیده

  7

89

دکتر میرآبادی 

دکتر صندید زاده

  محمد کبریایی

  بررسی و انتخاب اجزای لکوموتیو مانوری هیبرید و استراتژی کنترل آن

چکیده

  8

89

دکتر معاونی و صندیدیزاده

 علی سیاهوشی

جلوگیری از برخورد در سیستم حمل و نقل ریلی با تکیه بر سیستم های چند عامله

چکیده

  9

89

  دکتر فاضل

دکتر فرشاد

 علیرضا معالی تفتی

بررسی هارمونیکهای بوجود آمده از قطار شهری، تاثیر آن بر شبکه سراسری برق و روشهای جبران آن

چکیده

  10

89

دکتر فاضل

مهدی نیاکی نژاد

طراحی کنترل کننده سرعت موتور تراکشن AC بر اساس مدل واقعی دینامیک حرکت قطار

چکیده

  11

89

دکتر صندید زاده

امین شفیع پور

شبیه سازی تاثیر حضور شبکه جمع کنننده نشتی در کاهش میزان جریان نشتی در شبکه راه آهن برقی DC

چکیده

  12

89

 

احمد میرابادی

نجمه بلبلی

استفاده از روشهای آنالیز داده در تشخیص و شناسایی خرابی تجهیزات سیگنالینگ (ماشین سوزن)

چکیده

  13

90

 

 سعید فاضل

  محمد علی اکبری

  شبیه سازی کنترل گشتاور و دور موتور سنکرون مغنازیس دائم سه فاز بدون استفاده از سنسور سرعت

چکیده

 

  

  1

  87

  دکتر فاضل

  دکتر فرشاد

 رضا فتوحی

  بررسی و پیاده سازی یکسو ساز PWM سه فاز

  چکیده

  2

  87

دکتر  فاضل

  دکتر فرشاد

  سعید ویسی رایگان

  پخش بار بهینه در شبکه های جریان متناوب ریلی

  چکیده

 

پایان نامه های سال 87 و 88

 

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

  چکیده

  1

  87

 

  دکتر سعید فاضل

  حسینی

  بررسی مدلسازی و شبیه سازی تداخلات الکترومغناطیسی و تاثیر آن در شبکه

  چکیده

  2

  87

  سعید فاضل

  دکتر سیامک فرشاد

  فرزاد تکبیری بروجنی

  شبیه سازی سیستم کنترل توان و کشش لکوموتیو GT26CW2

  چکیده

  3

  87

 

  دکترفرشاد و دکتر فاضل

  آقا محمدی یقین پور

 

  چکیده

  4

  87

 

  دکتر میر آبادی

  اکبری

 سازگاری الکترومغناطیسی محور شمار با محیط الکترومغناطیسی تراکشن برقی بر اساس مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری 

  چکیده

  5

  87

  دکتر صندیدزاده

  دکتر فرشاد

 امیر ابراهیمی

  کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از منطق فازی

  چکیده

  6

  87

 

  دکتر صندید زاده

  قاسم زاده مشهدی

  طراحی و ساخت سیستم نوین تطبیق دربهای سکو و دربهای قطار

  چکیده

  7

  87

 

  دکتر فرشاد

  رضوی

  بررسی و شبیه سازی درایوهای برگشت توان ترمز باززایی قطارهای برقی در شبکه DC با استفاده از شاخه مقاومتی بدون تلفات

  چکیده

  8

  87

 

  دکتر صندید زاده

  مرتضی بابایی

  پایداری در برنامه زمانی قطار

  چکیده

  9

  87

 

  دکتر میرآبادی

  بمانی یزدی

 

  چکیده

  10

  87

  دکتر فاضل

  دکتر میرآبادی

  مجید نجفی زرمهری

  کنتـــــــرل توان در سیــــستم تولید نیرو محرکه هیبرید سـامانه فوق سبک (ULR) جهت کاهش مصرف سوخت با بکارگیری منطق فازی

  چکیده

  11

  87

 

  دکتر صندید زاده

   مهدی مشکسار 

  طراحی سیستم های میکروکنترلری با قابلیت اطمینان بالا و ÷یاده سازی آن در ساخت دستگاه تشخیص و هشدار فرار واگن

  جکیده

  12

  87

 دکتر فاضل

 دکتر فرشاد

  سید مهدی متولی عنبران

  طراحی کنترل کننده لغزش بین ریل و چرخ قطار

 چکیده

   13     87 دکتر صندید زادهدکتر میرآبادیایمان صادقی مانیتورینگ و تشخیص وضعیت عملکردی ماشین سوزنهای الکتریکی راه آهن با اعمال فیلتر کالمن  چکیده
   14دکتر میرآبادیدکتر صندید زادهسید بابک شمس زادهشبیه سازی سیستم هدایت خودکار قطار در مترو تهران بر اساس استراتژی کنترلی فازی پیش بینچکیده

 

   پایان نامه های سال85-86

 

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

  چکیده

  1

  85

 

  دکتر صندیدزاده

  سید مهدی فهیمی گیلانی

  ساخت و پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی کارتخوان غیر تماسی و بررسی سیستم AFC قطار شهری تهران بزرگ

  چکیده

  2

  85

  دکتر صندیدزاده

  دکتر میرآبادی

  سعید نحوی

  طراحی و ساخت Cab-Signaling جهت اعلام فرامین کنترلی به راننده قطار

  چکیده

  3

  85

  دکتر میرآبادی

  دکتر فرشاد

  محمد جعفری

  تشخیص و اندازه گیری میزان لغزش چرخ و ریل با استفاده از منطق فازی

  چکیده

  4

  85

  دکتر میرآبادی

  دکتر صندیدزاده

  بهاره رحمان زاده

  طراحی و ساخت کارت خوان کارت مغناطیسی و پیاده سازی روش رمز نگاری AES

  چکیده

  5

  85

  دکتر میرآبادی

  دکتر صندیدزاده

  سعید محسنی فررودی

  طراحی و پیاده سازی سیستم شبیه سازیبلاک بندی خطوط ریلی با استفاده از الگوریتم هوشمند

  چکیده

  6

  86

  دکتر فرشاد

  دکتر میرآبادی

  مهرداد نزهتی

  مطالعه و شبیه سازی و پیاده سازی کنترل برداری سینورلس ماشینهای ترکشن القایی با استفاده از منیترهای کالمن تعمیم یافته

  چکیده

  7

  85

  دکتر صندیدزاده

  دکتر میرآبادی

  مصطفی نمازی

  مطالعه و بررسی روشهای پردازش تصویر و کاربردهای آن در صنعت حمل و نقل ریلی

  چکیده

  8

  86

  دکتر صندیدزاده

  دکتر فرشاد

  علی مقامی

  بررسی کاربردی statcom در متعادل سازی بار راه آهن برقی با استفاده از نرم افزارهای PIGSILENT, PSCAD, EMTDC

  چکیده

  9

  86

  دکتر صندیدزاده

  دکتر فرشاد

  میثم اسکندری

  بررسی جریانهای سرگردان و پتانسیل ریل از راه آهن برقی و شبیه سازی آنها در خط 2 مترو تهران

 چکیده 

  10

  86

  دکتر صندیدزاده

  دکتر میرآبادی

  سامان آزادی

  بررسی روشهای بهینه سازی پروفیل سرعت در سیستمهای کنترل اتوماتیک قطار

  چکیده

  11

  86

  دکتر فرشاد

  دکتر صندیدزاده

  علی رضا منیری

  طراحی مفهومی و پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم FRATNSCADA

  چکیده

 

    پایان نامه های سال82-84

 

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

  چکیده

  1

  82

 

  دکتر فرشاد

  محمد رحیم بیانی

  جذف اثرات نامطلوب بارهای تراکشن فیلتر فعال

چکیده

  2

  83

  دکترعرب خابوری

 دکتر میر آبادی

  محمد انصاری

  بررسی روشها و مشکلات درایوگیت سوئیچهای الکترونیک قدرت و ساخت نمونه آزمایشگاهی

  چکیده

  3

  83

 

  دکتر فرشاد

  سید مجتبی علیرضائی

  کاربرد شبکه های عصبی مصونوعی در کنترل گشتاور موتورهای القایی

  چکیده

  4

  83

 

  دکتر صندیدزاده

  سعید قمری

  طراحی سیستم کنترل متمرکز شبکه برق متروی تبریز

  چکیده

  5

  83

 

  دکتر صندیدزاده

  رضا گلکار

  بررسی سیستم ATP متروی تهران و ارائه چند پیشنهاد جهت یک واحد ثبت کننده اطلاعات در این سیستم

  چکیده

  6

  83

 

  دکتر فرشاد

  جواد نیکزاد مقدم

  معرفی انواع پستهای کشش، جداساز در راه آهن برقی و تدوین اصول طراحی آنها

  چکیده

  7

  84

 

  دکتر فرشاد

  حامد صدریان

  طراحی و ساخت کنترل دور موتور آسنکرون به روش کنترل برداری

  چکیده

  8

  84

 

  دکتر صندیدزاده

  شیرین صفر خانی تبریزی

  طراحی شبکه ترکشن بر پایی شبیه سازی کامپیوتری

  چکیده

  9

  84

 

  دکتر میرآبادی

  حسین نادری

  طراحی و ساخت فیبر نوری جهت مانیتورینگ خطوط راه آهن

  چکیده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.10762.14240.fa
برگشت به اصل مطلب