دانشکده فیزیک- کارکنان
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارکنان دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت اداری

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آدرس الکترونیکی

فرزانه زیوری مسوول دفتر 5850 73225850 - 77240477 zivarifarz AT iust.ac.ir
نوشین ثانوی مسوول آموزش 5892 77240179  sanavin AT iust.ac.ir
مهناز قائمی کارشناس خدمات آموزشی 5856 73225856 m_ghaemi AT iust.ac.ir
آذرخش مکوندی کارشناس امور پژوهشی 5881 73225881 makvandia AT iust.ac.ir
کبری معصومی مدیر اجرایی و مالی 5818 73225818 masoomik AT iust.ac.ir
مریم نوروزی کارشناس آموزشی 5870 73225870 norouzi.Mary AT yahoo.com
پرویز مهرزاد کارشناس آموزشی 5871 73225871 mehrzad AT iust.ac.ir
ابوالفضل اسکندری کارشناس آموزشی 5891 73225891 abolfazleskandari AT yahoo.com
گل آذین طاهرآبادی مسوول حق التدریس 5872 73225872
ایوب شهرتی خدمات آزمایشگاه ها 3800
مرتضی به پور نامه رسان (ساختمان شماره 2) 5853
علی شیرپنجه آبدارخانه (ساختمان شماره 1) 5860

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.6226.7352.fa
برگشت به اصل مطلب