دانشکده فیزیک- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
فهرست دانشجویان دکتری گرایش ماده چگال

 
ورودی ۹۳
محسن فرخ نژاد

آدرس پست الکترونیک : farokhnezhadmohsen AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
نسیم رحمانی ایوریق

آدرس پست الکترونیک:   n.physics۲۰۱۱ AT yahoo.com
استاد راهنما:  دکتر امیر حسین احمدخان کردبچه
سیده فاطمه کاظمی شریعت پناهی

آدرس پست الکترونیک: sfkshp ATgmail.com  
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
نرجس تقی زاده رهقی

آدرس پست الکترونیک:  narges.taghizade ATgmail.com 
استاد راهنما: دکتر مهدی افشار
آتنا بروغنی

آدرس پست الکترونیک: atena_borghani AT yahoo.com 
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
محمد بنی عامریان

آدرس پست الکترونیک:javadbani۱۳ AT gamail.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
ورودی ۹۴
سعید امجدیان
آدرس پست الکترونیک:  saeedamjadyan AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
راضیه کشتمند

آدرس پست الکترونیک: razi.keshtmand AT yahoo.com   
استاد راهنما: دکتر محمد رضا زمانی 
محمودرضا شریفیان

آدرس پست الکترونیک: sharifian۴۸۲۰۰۰ AT gmail.com   
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
 
مریم  حبیبی

آدرس پست الکترونیک: mhabibipprc AT gmail.com   
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی 
ورودی ۹۵
شهرام سلیمان پور

آدرس پست الکترونیک:  shsolimanpour AT gmail.com 
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
 
نزهت پورنقوی

آدرس پست الکترونیک:   
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
ورودی ۹۶
عرفان نیکان

آدرس پست الکترونیک:   nikanerfan۹۰ AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر امیر حسین احمدخان کردبچه
 
انسیه رحمان پور کلور

آدرس پست الکترونیک: a_rahmanpor AT yahoo.com  
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
ورودی ۹۷
افشین سورنی

آدرس پست الکترونیک: a.soorni۵۵ AT gmail.com
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
مائده مشهدبانی اسکندر کلائی 

آدرس پست الکترونیک: maedehmashhadbani AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر ادریس فیض آبادی
 
فرزانه قاسم زاده

آدرس پست الکترونیک: fgh/۷۱۹۲ AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده
 
هاتف یوسفی مشهور

آدرس پست الکترونیک: hatef.u۳phi ATgmail.com
استاد راهنما: دکتر افشین نمیرانیان
ورودی ۹۸
نرگس کریمی زاده

آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: 
حامد احمدی ترکمانی

آدرس پست الکترونیک: h.ahmadi.torgmail.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده ، دکتر روح الله عبدالوهاب
محمدرضا اصفهانی

آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: 
سمانه محمودی قاشقای

آدرس پست الکترونیک: asamanehmahmoudigmail.com
استاد راهنما: دکتر محمدرضا زمانی میمیان
ورودی ۹۹
شقایق خلیل زاده

آدرس پست الکترونیک: shaghayegh.۷۲ AT yahoo.com
استاد راهنما: دکتر محمدرضا زمانی میمیان
بتول اکرمی

آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: 
زهرا صفری

آدرس پست الکترونیک: 
استاد راهنما: 
مریم محمدی

آدرس پست الکترونیک: m_mohammadi۶۹physics.iust.ac.ir
استاد راهنما: دکتر بابامرادی
فرزانه شیخ الاسلام

آدرس پست الکترونیک: farzaneh.sheikholeslamgmail.com
استاد راهنما: دکتر مهدی اسماعیل زاده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10122.17742.fa
برگشت به اصل مطلب