دانشکده فیزیک- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فهرست دانشجویان دکتری گرایش حالت جامد 
انسیه رحمان پور کلور
شماره دانشجویی: 96911035
آدرس پست الکترونیک: a_rahmanpor@yahoo.com  
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
      
مهدی سعیدی
شماره دانشجویی: 96911008
آدرس پست الکترونیک:  mehdi1358128@yahoo.com 
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
عرفان نیکان
شماره دانشجویی: 96911017
آدرس پست الکترونیک:   nikanerfan90@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
شهرام سلیمان پور
شماره دانشجویی: 95911016
آدرس پست الکترونیک:  shsolimanpour@gmail.com 
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
 ریحانه مقیمی قیصری
شماره دانشجویی: 95911025
آدرس پست الکترونیک:   moghimigheysari@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
سعید امجدیان
شماره دانشجویی: 94911009
آدرس پست الکترونیک:      saeedamjadyan@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
محمودرضاشریفیان
شماره دانشجویی: 94911018
آدرس پست الکترونیک: sharifian482000@gmail.com    
عنوان پایان نامه دکتری :بررسی مغناطش لبه­‌ای در نانو ساختارهای کربنی با هیبریداسیون SP2
مقالات:
    
راضیه کشتمند
شماره دانشجویی:94911027 
آدرس پست الکترونیک: razi.keshtmand@yahoo.com   
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
سیوان سعیدی
شماره دانشجویی: 93911027
آدرس پست الکترونیک:        saywan.saidy@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری : قطبش و جریان اسپینی در آرایه های حلقه کوانتومی در گاز الکترون دو بعدی ، گرافین و سیلیسین
مقالات: Quantum rings as a perfect spin-splitter and spin-filter by using the Rashba effect
     
محسن فرخ نژاد
شماره دانشجویی: 93911054
آدرس پست الکترونیک : farokhnezhadmohsen@yahoo.com       
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     
نسیم رحمانی ایوریق
شماره دانشجویی: 93911018
آدرس پست الکترونیک:   n.physics2011@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
سیده فاطمه کاظمی شریعت پناهی
شماره دانشجویی: 93911036
آدرس پست الکترونیک: sfkshp@gmail.com  
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
نرجس تقی زاده رهقی
شماره دانشجویی: 93911063
آدرس پست الکترونیک:  narges.taghizade@gmail.com 
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
سمانه‌سادات حسینی
شماره دانشجویی: 92911045
آدرس پست الکترونیک: sama.2288@yahoo.com  
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
زهراخطیبی
شماره دانشجویی: 92911009
آدرس پست الکترونیک:   niklsvdsan@yahoo.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
محمدعلی محمدی کشتان
شماره دانشجویی: 92911027
آدرس پست الکترونیک: ma80mk@gmail.com  
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
امین حشمتی مولایی 
شماره دانشجویی: 91911002
آدرس پست الکترونیک: aminheshmati@gmail.com  
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
مینا همتی چگنی
شماره دانشجویی: 91911001
آدرس پست الکترونیک:minahemati65@yahoo.com   
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
عادله دارابی
شماره دانشجویی: 90911004
آدرس پست الکترونیک:        adeleh.darabi@gmail.com
عنوان پایان نامه دکتری :
مقالات:
     

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.10122.17742.fa
برگشت به اصل مطلب