دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
1717/10/90 احراز مقام اول چاپ مقالات ISI

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

احراز مقام اول چاپ مقالات ISI توسط اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک (سرانه مقالات سال 1389) بین سایر دانشکده های دانشگاه را، به اعضای هیأت علمی و دانشجویان عزیز تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.23099.fa
برگشت به اصل مطلب