دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم 98-97

  ردیف

  فعالیت

  محدوده زمانی

  1

  ثبت نام و اخذ واحد

  شنبه 97/11/13لغایت چهارشنبه 97/11/17

  2

  شروع کلاسها

  یکشنبه 97/11/21

  3

  حذف و اضافه کارشناسی

   شنبه 97/11/27لغایت یکشنبه 97/11/28

  4

حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی    شنبه 97/11/27لغایت یکشنبه 97/11/28

  4

  شروع حذف اضطراری

 شنبه 97/12/04

  5

  آخرین مهلت حذف اضطراری

  یکشنبه 98/3/12

  6

  پایان کلاسها

  چهارشنبه 98/3/22

  پایان کلاسهای پردیس   پنجشنبه 98/3/23

  7

  امتحانات آزمایشگاها و کارگاهها

  شنبه 98/3/25چهارشنبه 98/3/29

  8

  امتحانات پایان نیمسال

  شنبه 98/4/1 لغایت چهارشنبه 98/4/12

  9

پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی     شنبه 98/4/22
  10 پایان مهلت ارسال نمرات تحصیلات تکمیلی   شنبه 98/5/5

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.5705.6550.fa
برگشت به اصل مطلب