دانشکده مهندسی مکانیک- هیأت علمی پژوهشی
هیأت علمی پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات علمی پژوهشی

- اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه طبق ارجاع گروه

- ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوبات هیات رئیسه دانشگاه طبق ارجاع گروه

- انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی طبق برنامه گروه

- شرکت در سمینارها و کنفرانسها و مجامع علمی و تخصصی طبق نظریه گروه

- شرکت در شوراهای دانشگاه و خارج از دانشگاه به تشخیص گروه

- تدریس حداکثر 4 ساعت در هفته

- حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه

- انجام سایر اموری که از طرف مدیر گروه، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه ارجاع میشود

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3858.4018.fa
برگشت به اصل مطلب