دانشکده مهندسی مکانیک- هیأت علمی آموزشی
هیأت علمی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات علمی آموزشی

- تدریس مؤظف 8 تا 12 واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه

- انجام تحقیقات بنیادی یا کاربردی

- راهنمائی و پاسخگوئی به سؤالات دانشجویان

- سرپرستی و انجام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان

- راهنمائی پایان نامه های دوره های کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی

-ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا انجام عملیات صحرائی

- حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه

- قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی

- حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه

- انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر گروه یا رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3857.4017.fa
برگشت به اصل مطلب