دانشکده مهندسی شیمی- تعریف پایان نامه ارشد
33

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  فرم تعریف و تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد (M-8)

  

  


  اطلاعات عمومی: _________________________________________________________

  نام و نام خانوادگی دانشجو: شماره دانشجویی:

  گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی :

  گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد:

  روزانه 5 نوبت دوم 5 فراگیر 5

  عنوان سمینار:

  عنوان پروژه:

  استاد راهنما: استاد راهنمای دوم: استاد مشاور:

  محل انجام پروژه:________________________________________________________

  دانشگاه: دانشکده: آزمایشگاه:

  تأیید سرپرست آزمایشگاه:

  نام محل خارج از دانشگاه در صورت ضرورت:

  نحوه دسترسی به دانشجو:

  تعریف موضوع پروژه: ______________________________________________________

  1) مقدمه و تاریخچه و سابقه تحقیقات در زمینه این پروژه که تا کنون انجام پذیرفته است.


  

  2) ضرورت انجام پروژه با تأکید بر جنبه های نوآوری پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3) مراحل اجرایی پروژه و زمانبندی انجام آن از طریق هاشور زدن در خانه های مربوطه

  ردیف

  

  مراحل اجرایی انجام پروژه

  ماه

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4) امکانات مورد نیاز پروژه:

 

  5) اینجانبان استاد/ اساتید راهنما و دانشجوی مجری پروژه مطالب فوق و زمینه تحقیق را به دقت مطالعه نموده و ضمن مقایسه آن با سمینارها و پایان نامه های دیگر دانشکده از منظر تکراری تکراری نبودن/ جدید بودن موضوع/ تهیه امکانات مورد نیاز پایان نامه را از منابع شناسایی شده و در اختیار تضمین می نمائیم.

  امضای استاد راهنمای اول: امضای استاد راهنمای دوم: امضای استاد مشاور:

  

  امضای دانشجو:


  فرم تعریف و تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد

  

  نظریه گروه تخصصی: __________________________________________________________

  موضوع در شورای گروه مورخ مطرح و :

 

  5 با اجرای آن به شکل موجود موافقت شد.

  5 با اجرای آن با تغییرات زیر موافقت شد.

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

 

  5 با اجرای آن به دلیل زیر مخالفت شد.

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

 

  

  امضای مدیر گروه:

  

  نظریه شورای دانشکده: _________________________________________________________

  

  موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ مطرح و :

 

  5 با اجرای آن به شکل موجود موافقت شد.

  5 با اجرای آن با تغییرات زیر موافقت شد.

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

 

  5 با اجرای آن به دلیل زیر مخالفت شد.

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................

  امضای معاون آموزشی دانشکده:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=15.6607.7943.fa
برگشت به اصل مطلب