دانشکده مهندسی شیمی- طراحی یک واحد تولید بیوگاز
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری           

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

طاهره رستگار

فوق لیسانس

  مهندسی شیمی

  -

 84

  11 ماه

  عنوان طرح

 طراحی یک واحد تولید بیوگاز

  معرفی طرح

     تخمیر غیر هوازی مواد آلی اگر در شرایط مناسب انجام شود به تولید گاز متان می انجامد . در این طرح ابتدا مطالعه کتابخانه ای انجام می گیرد و سپس یک واحد تولید بیو گاز طراحی می شود

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2331.2040.fa.html
برگشت به اصل مطلب