دانشکده مهندسی شیمی- بهینه سازی راکتور تولید آمونیاک
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

محمد تقی صادقی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

 بهینه سازی راکتور تولید آمونیاک

  معرفی طرح

 در ادامه تحقیقات گذشته در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی و نیز کنترل فرایندهای مهندسی شیمی پروژه های مرتبط تعریف و انجام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.2303.2003.fa.html
برگشت به اصل مطلب