دانشکده مهندسی شیمی- تهیه الگوریتم مناسب طراحی مکانیکی مبدلهای پوسته و لوله
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

نورالله کثیری

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

 تهیه الگوریتم مناسب طراحی مکانیکی مبدلهای پوسته و لوله

  معرفی طرح

در این پروژه با مطالعه و بررسی جامع مبدلهای پوسته و لوله پارامترهای موثر در طراحی مکانیکی این مبدلها استخراج گشته و با مطالعه تکنیک ها و روشهای موجود در خصوص طراحی مکانیکی  انها یک الگوریتم بهینه جهت طراحی اجزای مبدل شامل : ضخامت پوسته ، ضخامت سری های مبدل طراحی فلنج ، طراحی فلنج و...  ارائه میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2299.2007.fa.html
برگشت به اصل مطلب