دانشکده مهندسی شیمی- دکتر مریم احمدزاده توفیقی
دکتر مریم احمدزاده توفیقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/18 | 
            رتبه دانشگاهی: استادیار
            گرایش : فرایندهای جداسازی
            تلفن دفتر : 
            تلفن دانشکده  ۷۷۲۴۰۴۹۶
            دورنگار دانشکده ۷۷۲۴۰۴۹۵  
مشخصات فردی
زمینه‌های تخصصی و تحقیقاتی
 • فرآیندهای جداسازی غشایی
 • ساخت و ارزیابی انواع غشاها (پلیمری، سرامیکی، ماتریس آمیخته و ...)
 •   نانومواد کربنی
 • جذب سطحی
 • تصفیه آب و پساب
 • نمک زدایی
 • تحصیلات
 • مقطع کارشناسی: رشته مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران (سال اخذ: ۱۳۸۵)
 • مقطع کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی، گرایش فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سال اخذ: ۱۳۸۹)
 • مقطع دکتری: رشته مهندسی شیمی، گرایش فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (سال اخذ: ۱۳۹۴)

سوابق کاری
 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، از بهمن ماه ۱۳۹۹ تاکنون
 • محقق پسادکتری، رشته مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۶-۱۳۹۸
 • استاد مدعو، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۶-۱۳۹۹
 • استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (شهرری)، ۱۳۸۹-۱۳۹۵
 
تجربیات آموزشی
 • انتقال حرارت ۱ و ۲
 • مکانیک سیالات ۱ و ۲
 • موازنه مواد و انرژی
 • انتقال جرم
 • عملیات واحد
 • شیمی صنعتی ۱ و ۲
 • طراحی رآکتورهای شیمیایی
 • کارگاه ها و آزمایشگاه های مرتبط با رشته مهندسی شیمی
 
کارگاه‍ها و دوره‍های آموزشی
 
 • ASPEN PLUS
 • Design of experiments and exploratory analysis
 • Proposal writing
 • Paper writing
 • Hollow fiber membrane: Fabrication and characterization
افتخارات کسب شده
 • بورسیه هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۳)
 • استاد حل تمرین نمونه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۹)
 • کسب رتبه دوم در مقطع دکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران       
      
 
اختراعات ثبت شده 
 1. طراحی یک سیستم ساده CVD به منظور تولید نانولوله های کربنی، ۱۳۸۹.
 2. سنتز فیلمی از نانولوله های کربنی دارای نظم عمودی بر سطح پایه درشت حفره آلفا آلومینا، ۱۳۸۹.
ISI Papers:
 1. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets, Journal of Hazardous Materials ۱۸۵ (۲۰۱۱) ۱۴۰–۱۴۷.
 2. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Salty water desalination using carbon nanotube sheets, Desalination ۲۵۸ (۲۰۱۰) ۱۸۲–۱۸۶.
 3. Yaser Shirazi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Synthesis and characterization of carbon nanotubes/poly vinyl alcohol nanocomposite membranes for dehydration of isopropanol, Journal of Membrane Science ۳۷۸ (۲۰۱۱) ۵۵۱– ۵۶۱.
   
 4. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Nitrate removal from water using functionalized carbon nanotube sheets, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰ (۱۱) (۲۰۱۴) ۱۸۱۵-۱۸۲۲.
 5. Yaser Shirazi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Afshin Pak, Effects of different carbon precursors on synthesis of multiwall carbon nanotubes: Purification and Functionalization, Applied Surface Science ۲۵۷ (۲۰۱۱) ۷۳۵۹–۷۳۶۷.
   
 6. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Yaser Shirazi, Toraj Mohammadi, Afshin Pak, Salty water desalination using carbon nanotubes membrane, Chemical Engineering Journal ۱۶۸ (۲۰۱۱) ۱۰۶۴–۱۰۷۲.
   
 7. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Permanent hard water softening using carbon nanotube sheets, Desalination ۲۶۸ (۲۰۱۱) ۲۰۸–۲۱۳.
   
 8. Mohammad Amirilargani, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Behrouz Sadatnia, Novel Poly(vinyl alcohol)/Multiwalled Carbon Nanotube Nanocomposite Membranes for Pervaporation Dehydration of Isopropanol: Poly(sodium ۴ - styrenesulfonate) as a Functionalization Agent, Industrial and engineering chemistry research, ۵۳ (۳۲) (۲۰۱۴) ۱۲۸۱۹-۱۲۸۲۹.
   
 9. Mohammad Amirilargani, Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Ali Ghadimi, Toraj Mohammadi, Effects of poly (aalylamine hydrochloride) as a new functionalization agent for preparation of poly vinyl alcohol/multiwalled carbon nanotubes membranes, Journal of MembraneScience ۴۴۷ (۲۰۱۳) ۳۱۵–۳۲۴.
   
 10. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Application of Taguchi experimental design in optimization of desalination using purified carbon nanotubes as adsorbent, Materials Research Bulletin, ۴۷ (۲۰۱۲) ۲۳۸۹–۲۳۹۵.
   
 11. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Copper ions removal from water using functionalized carbon nanotubes-mullite composite as adsorbent, Materials Research Bulletin, ۶۸ (۲۰۱۵) ۵۴-۵۹.
   
 12. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Nickel ions removal from water by two different morphologies of induced CNTs in mullite pore channels as adsorptive membrane, Ceramics International ۴۱ (۴) (۲۰۱۵) ۵۴۶۴–۵۴۷۲.
   
 13. Marzieh Zahed, Parisa Sadat Parsamehr, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Synthesis and functionalization of graphene oxide(GO) for salty water desalination as adsorbent, Chemical Engineering Research and Design ۱۳۸ (۲۰۱۸) ۳۵۸–۳۶۵.
 14. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Afshin Pak. Synthesis of carbon nanotubes on macroporous kaolin substrate via a new simple CVD method, International Journal of Chemical Reactor Engineering , ۷ (۱) (۲۰۰۹).
 15. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Synthesis and characterization of ceramic/carbon nanotubes composite adsorptive membrane for copper ion removal from water, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۲ (۲) (۲۰۱۴) ۲۹۲-۲۹۸.
 16. Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Copper ions removal from aqueous solutions using acid-chitosan functionalized carbon nanotubes sheets, Desalination and Water Treatment, ۵۷(۳۳) (۲۰۱۶) ۱۵۳۸۴-۱۵۳۹۶.
   
 17. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Methylene blue adsorption onto granular activated carbon prepared from Harmal seeds residue, Desalination and Water Treatment, ۵۲ (۲۰۱۴) ۲۶۴۳–۲۶۵۳.
   
 18. Soheil Zarghami, Maryam Ahamadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Adsorption of zinc and lead ions from aqueous solutions using chitosan/polyvinyl alcohol membrane incorporated via acid functionalized carbon nanotubes, Journal of Dispersion Science and Technology, ۳۶ (۱۲) (۲۰۱۵) ۱۷۹۳-۱۷۹۸.
 19. Parisa Sadat Parsamehr, Marzieh Zahed, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Preparation of novel cross-linked graphene oxide membranefor desalination applications using (EDC and NHS)-activated graphene oxide and PEI, Desalination, ۴۶۸ (۲۰۱۹) ۱۱۴۰۷۹.
   
 20. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Divalent heavy metal ions removal from contaminated water using positively charged membrane prepared from a new carbon nanomaterial and HPEI, Chemical Engineering Journal, ۳۸۸ (۲۰۲۰) ۱۲۴۱۹۲.
   
 21. Elham Valamohammadi, Fatemeh Behdarvand, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Preparation of positively charged thin-film nanocomposite membranes based on the reaction between hydrolyzed polyacrylonitrile containing carbon nanomaterials and HPEI for water treatment application, Separation and Purification Technology ۲۴۲ (۲۰۲۰) ۱۱۶۸۲۶.
   
 22. Mohammad Hadi Sadeghi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, One-dimensional graphene for efficient aqueous heavy metal adsorption: rapid removal of arsenic and mercury ions by graphene oxide nanoribbons (GONRs), Chemospher, ۲۵۳ (۲۰۲۰) ۱۲۶۶۴۷.
   
 23. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Mohammad Hadi Sadeghi, Toraj Mohammadi, High‐flux PVDF/PVP nanocomposite ultrafiltration membrane incorporated with graphene oxide nanoribbones with improved antifouling properties‏, Journal of Applied Polymer Science ۱۳۸ (۴) (۲۰۲۰) ۴۹۷۱۸.
 24. Iman Tavakol, Soheil Hadadpour, Zahra Shabani, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Soleyman Sahebi, Synthesis of novel thin film composite (TFC) forward osmosis (FO) membranes incorporated with carboxylated carbon nanofibers (CNFs) Journal of Environmental Chemical Engineering ۸ (۶), (۲۰۲۰) ۱۰۴۶۱۴.
 25. Fatemeh Behdarvand, Elham Valamohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Polyvinyl alcohol/polyethersulfone thin-film nanocomposite membranes with carbon nanomaterials incorporated in substrate for water treatment‏, Journal of Environmental Chemical Engineering, (۲۰۲۰) ۱۰۴۶۵۰.
   
 26. Soheil Hadadpour, Iman Tavakol, Zahra Shabani, Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Soleyman Sahebi‏, Synthesis and characterization of novel thin film composite forward osmosis membrane using charcoal-based carbon nanomaterials for desalination application, Journal of Environmental Chemical Engineering ۹ (۱), (۲۰۲۱) ۱۰۴۸۸۰.
 27. Mona Dehghankar, Toraj Mohammadi, Maryam Tavakol Moghadam, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Metal-organic framework/zeolite nanocrystal/polyvinylidene fluoride composite ultrafiltration membranes with flux/antifouling advantages, Materials Chemistry and Physics ۲۶۰, (۲۰۲۱) ۱۲۴۱۲۸.
   
 28. Elaheh Abdollahi, Azarakhsh Heidari, Toraj Mohammadi, Amir Atabak Asadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Application of Mg-Al LDH nanoparticles to enhance flux, hydrophilicity and antifouling properties of PVDF ultrafiltration membrane: Experimental and modeling studies, Separation and Purification Technology ۲۵۷, (۲۰۲۱) ۱۱۷۹۳۱‏.
 29. Zeinab Ahmadi Pouya, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi‏, Synthesis and characterization of polytetrafluoroethylene/oleic acid-functionalized carbon nanotubes composite membrane for desalination by vacuum membrane distillation, Desalination ۵۰۳, (۲۰۲۱) ۱۱۴۹۳۱.
کتب منتشر شده
 
 1. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, Carbon nanotubes membranes”, A chapter of book: Nanomaterials and Nanotechnology, One central press, ۲۰۱۶.
 2. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Antifouling properties of polyethersulfone membranes containing graphene oxide”, A chapter of book: Membrane bioreactors and fouling: A review and direction for research, Nova science publishers, New York, ۲۰۱۸.
 3. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Barrier, Diffusion, and Transport Properties of Rubber Nanocomposites Containing Carbon Nanofillers”, A chapter of book: Carbon-based nanofillers and their rubber nanocomposites: Fundamentals and Applications, Elsevier, ۲۰۱۹.
 4. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Samaneh Khanlari, Toraj Mohammadi, “Development of advanced nanocomposite membranes by carbon-based nanomaterials (CNTs and GO)”, A chapter of book: Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Elsevier, ۲۰۲۰.
 5. Samaneh Khanlari, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Transport phenomena through nanocomposite membranes”, A chapter of book: Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Elsevier, ۲۰۲۰.
 6. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Carbon nanotubes-polymer nanocomposite membranes for pervaporation”, A chapter of book: Polymer nanocomposite membranes for pervaporation, Elsevier, ۲۰۲۰.
 7. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Application of molecular dynamics simulation to study the transport properties of carbon nanotubes based membranes”, A chapter of book: Modeling and Simulation for the Design of Membrane Processes, Wiley, ۲۰۲۰.
 8. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Advanced carbon nanomaterilas as adsorbents”, A chapter of book: Advanced nanomaterials, Springer, ۲۰۲۱.
 9. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Membrane fouling in desalination”, A chapter of book: Sustainable Materials and System for Water Desalination, Elsevier, ۲۰۲۱.
 10. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Toraj Mohammadi, “Polymer matrix composites materials for water and wastewater treatment applications”, A chapter of book: Encyclopedia of composite materials, Elsevier, ۲۰۲۱.
 11. Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Soha Habibi, Toraj Mohammadi, “Polymer matrix composites containing carbon nanomaterials for medical applications”, A chapter of book: Encyclopedia of composite materials, Elsevier, ۲۰۲۱.
   
پروژه­های تحصیلات تکمیلی هدایت شده  (به عنوان استاد مشاور)
۱- تهیه آزمایشگاهی غشا گرافنی نانومتخلخل - مرضیه زاهد (۱۳۹۷)
۲- ساخت غشاهای مرکب و نانومرکب لایه نازک نانوفیلتراسیون بر پایه پلی آکریلونیتریل- نانوموادکربنی در فرآیند نمک‌زدایی -الهام والامحمدی (۱۳۹۸)
۳- ساخت غشاهای مرکب و نانومرکب لایه نازک نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اترسولفون- نانوموادکربنی در فرآیند نمک‌زدایی - فاطمه بهداروند (۱۳۹۸)
۴- بررسی کاربرد نانوموادکربنی در ساخت غشاهای مورد استفاده در نمکزدایی به روش تقطیر غشایی - زینب احمدی پویا (۱۳۹۹)
۵- ساخت غشای نانولوله­های تیتانیومی-پلی وینیلیدن فلوراید مورد استفاده در نمکزدایی به روش تقطیر غشایی – بهاره رحمانیان (۱۳۹۹)
۶- ساخت غشاهای پلیمری ماتریس آمیخته با نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن و گرافن اکساید به منظور جلوگیری از پدیده گرفتگی در فرآیندهای تصفیه پساب ها - محمد میرزایی (۱۳۹۹)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.19127.62560.fa
برگشت به اصل مطلب