دانشکده مهندسی شیمی- مقالات سال 2011
مقالات سال 2011

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۳ | 

 انتشار

  نویسنده

  عنوان مجله

  عنوان مقاله

  2011

  Allahverdi, A

  International Geoinformatics Research and Development Journal

  Exergetic and environmental performance improvement in cement production process by driving force distribution

  2011

  Feyzi , F

  Iranian Journal of Chemical Engineering

  Application of ESD and PR Wong Sandler Mixing Rule Equations of State to Study Methane Hydrate Formation in the Presence of Different Inhibitors

  2011

  Ghaemi, A

  نشریه جداسازی و پدیده های انتقال

  مدلسازی پویا و غیر تعادلی جذب سولفید هیدروژن توسط محلول دی گلایکول آمین

  2011

  Jamshidi, M

  ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

  APPLICATION OF POLYPROPYLENE NONWOVEN FABRICS FOR CEMENT COMPOSITES REINFORCEMENT

  2011

  Jamshidi, M

  Amirkabir International Journal systems, Modeling, Identification, Simulation and Control

  Flexural Behavior of Cementitious Composites

  2011

  Jamshidi, M

  محیط شناسی

  کاربرد لجن خشک تصفیه‌خانه فاضلاب به‌عنوان مصالح سنگی در تولید بتن

  2011

  T.Mohammadi

  Iranian Journal of Materials Science and Engineering

  Preparation of Nano Pore Mordenite Membranes

  2011

  Alavi

  Iranian Journal of Chemical Engineering

  COx Free Hydrogen Production by Catalytic Decomposition of Methane Over Porous Ni/Al2O3 Catalysts

  2011

  Alavi

  Journal of Petroleum and Gas Engineering

  Dehyrogenation catalysts of higher normal paraffins

  2011

  Alavi

  International Journal of Chemical Engineering and Applications,

  Partial Oxidation of Methane over Ni/CeZrO2 Mixed Oxide Solid Solution Catalysts

  2011

  Alavi

  Petroleum and Coal

  PROMOTED PLATINUM DEHYDROGENATION CATALYST ON A NANO- SIZED GAMMA ALUMINA SUPPORT

  2011

  Sh.Shahhosseini

  نشریه جداسازی و پدیده های انتقال

  مقایسه مدلهای مختلف رئولوژی لجن‌های فعال در تانک  ته نشینی ثانویه استوانه ایی شیبدار به کمک مدلسازی CFD

  2011

  Shirvani, M

  Journal of Ceramic Science and Technology

  Effect of Sinthesis Conditions of Cobalt Aluminate Nano-Sized Powder on the Melting Behavior of Transparrent Glaze

  2011

  Shirvani, M

  نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ

  بررسی تاثیر میزان پ هاش در تولید نانو ذرات کبالت - آلومینیم بروش سنتز احتراقی

  2011

  Hashemabadi

  Iranian Journal of Chemical Engineering

  Influence of Salinity, Surfactants and Power of Ultrasonic Homogenizer on Droplet Size Distribution of Crude Oil/Water Emulsions

  2011

  Hashemabadi

  شیمی و مهندسی شیمی ایران

  شبیه سازی CFD انتقال نیوماتیک ذرات پرپلیمر و محاسبه سرعت ته نشینی آنها

  2011

  Hashemabadi

  نشریه جداسازی و پدیده های انتقال

  شبیه سازی CFD جریان مغشوش داخل یک جداکننده سیکلون استوانه ای گاز - مایع (GLCC)

  2011

  Hashemabadi

  نشریه علوم و مهندسی جداسازی

  بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد هیدروسیکلون جداکننده آب از نفت با استفاده از شبیه سازی CFD

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=15.13875.32242.fa
برگشت به اصل مطلب