دانشکده مهندسی شیمی- اعضای هیات علمی دانشکده
اعضای هیات علمی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/17 | 
  • استاد

 دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده

دکتر علی اله وردی

دکتر مهران رضایی

دکتر عباس طائب

دکتر شاهرخ شاه حسینی

دکتر سید مهدی علوی

دکتر فرزانه فیضی

دکتر نوراله کثیری

دکتر تورج محمدی

دکتر محمد رضا مقبلی

دکتر سید حسن هاشم آبادی

  • دانشیار

 دکتر محمد امین ثباتی

دکتر مسعود جمشیدی

دکتر پریسا حجازی

 دکتر سوسن روشن ضمیر

  دکتر احمد رهبر 

دکتر منصور شیروانی

دکتر احد قائمی
دکتر محمد فصیحیدکتر محمد فصیحیدکتر محمد فصیحی
 

دکتر احد قائمی

دکتر محمد تقی صادقی

AWT IMAGE

دکتر فرشته نعیم پور

دکتر سلمان موحدی راد

دکتر رضا نوروز بیگی

  • استادیار
دکتر مریم احمدزاده توفیقی
 

دکتر امین بازیاری

دکتر سید مجتبی حسینی نسب
 

دکتر حمیدرضا جهانگیری

دکتر حسن فرخ زاد
 
AWT IMAGE

دکتر فروغ عاملی

دکتر مهدی عصاره

دکتر روح الدین میری

دکتر امید وحیدی

دکتر علیرضا همتی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.13672.31430.fa
برگشت به اصل مطلب