دفتر کانون بازنشستگان- بیمه سلامت (خدمات درمانی)
حق سرانه سال ۱۴۰۰ بیمه سلامت (صندوق کارکنان دولت)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/9 | 
حق سرانه سال ۱۴۰۰ بیمه سلامت (صندوق کارکنان دولت)
 

وضعیت خدمت

نسبت بیمه شده

حق سرانه

 (سهم کارمند)

حق سرانه
(سهم بیمه گزار)

حق سرانه

(سهم دولت)

شاغل

اصلی و تبعی (۱)

۲ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه بدون احتساب حق عائله مندی و اولاد

۲ درصد

۳ درصد

بازنشسته و موظفین

اصلی و تبعی (۱)

۷‏‏‏‏‏/۱ درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله مندی، حق اولاد و حق نگهداری

۲درصد 

۳‏‏‏‏‏/۳ درصد

شاغل و بازنشسته

تبعی (۲):شامل همسر دوم و بعد کارمند مرد و همسر و فرزندان کارمند خانم

۰۰۰‏‏/۷۱۶ ریال حق سرانه هر نفر در ماه

_

_

شاغل و بازنشسته

تبعی (۳): شامل پدر ومادر ، فرزند خوانده، عروس و داماد و نوه و غیره ...

۱۱۱‏‏/۸۷۵ ریال حق سرانه هر نفردرماه

_

_

۱- الف ‏‏‏‏‏- حق بیمه درمان خانواده های شاغلین، بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نمایند به ترتیب ۲ درصد از حقوق و مزایای مستمر برای شاغلین و ۷‏‏‏‏‏/۱ درصد برای بازنشستگان و موظفین و مابقی تا ۷ درصد  حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی می باشد.

۲‏‏‏‏‏- الف ‏‏‏‏‏- در خصوص کارکنانی که زوجین هر دو مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند :

۱‏‏‏‏‏-۲‏‏‏‏‏-الف ‏‏‏‏‏- حق بیمه درمان زوجه در صورتیکه مایل به ابطال دفترچه خود و دریافت دفترچه از محل خدمت همسر باشند حق بیمه مذکور در جدول فوق  بصورت خانوار وصرفا از حقوق سرپرست (زوج) کسر می گردد.

۲‏‏‏‏‏-۲‏‏‏‏‏-الف ‏‏‏‏‏- درصورتیکه زوجه از محل خدمت خود دفترچه دریافت نموده باشد راسا ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه خواهد بود.

۳‏‏‏‏‏-الف ‏‏‏‏‏- فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان ۲۲ سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان ۲۵ سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تبعی یک محسوب می شوند.

۴‏‏‏‏‏- الف ‏‏‏‏‏- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند در صورت استمرار، حق بیمه بر مبنای حق بیمه تبعی ۳ بر اساس ضوابط جاری و با پرداخت ماهیانه ۱۱۱‏‏/۸۷۵ ریال امکان پذیر خواهد بود.

۵‏‏‏‏‏- الف‏‏‏‏‏ - درصورتی که حقوق دریافتی کارکنان کشوری کمتر از حداقل حقوق مشمولین قانون کار (۹۵۰‏‏/۵۵۴‏‏/ ۲۶ریال) باشدحق بیمه آنها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می گردد.

۶‏‏‏‏‏-الف ‏‏‏‏‏- کارکنان شاغل مشمول در صورت حدوث هریک از حالت های مندرج در ماده ۶قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (بازخریدی ‏‏‏‏‏- استعفاء ‏‏‏‏‏- اخراج‏‏‏‏‏ - مرخصی بدون حقوق) میتوانند باپرداخت کامل حق بیمه و بعبارتی ۷ درصد دوب رابر حداقل حقوق قانون کار (۹۰۰‏‏/۱۰۹‏‏/۵۳ریال) بصورت ماهیانه (۶۹۳‏‏/۷۱۷‏‏/۳ ریال) از بیمه درمان صندوق کارکنان دولت بهره مند شوند.

‏‏‏ب‏‏-‏‏ حق بیمه موسسات مشمول دو نهم  (موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه همگانی)، معادل دونهم از ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست برای بیمه شدگان اصلی و تبعی (۱) میباشد .

ج‏‏- طبق بخشنامه سازمان متبوع انجام هر گونه عملیات بیمه گری برای فرزندان ۱۸ سال به بالای اناث و ذکور بیمه شدگان صرفا بعد از رویت شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

د‏‏- طبق قسمت اخیر ماده ۷ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته توسط دستگاه اجرائی زمان اشتغال پرداخت میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18687.64358.fa.html
برگشت به اصل مطلب