دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
برنامه ارائه سمینارهای مورخ 95/9/17 مجازی و پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۶ | 

برنامه سمینارهای کارشناسی ارشد پردیس

گروه  نرم افزار

   روز چهارشنبه مورخ 17/09/95    مکان : دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس 112 طبقه اول

عنوان سمینار

ارائه دهنده

استاد راهنما

استاد داور

ساعت شروع

بررسی روشهای گراف کاوی در حوزه بیولوژی

محمدرضا جعفری

دکتر حسین رحمانی

دکتر عین اله خنجری

11:30-11:00

بررسی رده بندی های ترکیبی داده های جریانی

فائزه رجبی فر

دکتر عین اله خنجری

دکتر حسن نادری

12:00-11:30

بررسی روشهای خوشه بندی خط سیر اشیاء متحرک در شبکه ی راه ها

ریحانه یوسفی

دکتر حسن نادری

دکتر بهروز مینایی

14:00-13:30

بررسی و دسته بندی روش های کاوش الگو در خط سیر اشیاء متحرک

پوریا پوریایی

دکتر حسن نادری

دکتر بهروز مینایی

14:30-14:00

بررسی الگوریتم های تشخیص هم مرجعی در متون برای بازیابی اطلاعات

لادن مداح

دکتر بهروز مینایی

دکتر محمدرضا کنگاوری

15:00-14:30

    (حضور دانشجویان که ارائه سمینار دارند از ساعت 11 در دانشکده الزامی است و در هر سمینار حضور و غیاب انجام می شود و عدم حضور دانشجویان در سمینارها    از نمره سمینار دانشجو کسر می گردد)

برنامه سمینارهای کارشناسی ارشد پردیس

گروه هوش مصنوعی و رباتیک

   روز چهارشنبه      مورخ 17/09/95    مکان : دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان سمینار

ارائه دهنده

استاد راهنما

استاد داور

ساعت شروع

محل برگزاری

بررسی تکنیک های رایج بخش بندی تصاویر پزشکی

راضیه اسماعیلی

دکتر محمدرضا دلیری

دکتر محمدرضا جاهدمطلق

دکتر محسن سریانی

8:25-8:00

اتاق سمینار

روش های آشکار سازی و تشخیص چهره چند دیدی

سارا شهسوارانی

دکتر مرتضی آنالوئی

دکتر پیمان کبیری

15:00-14:30

کلاس 116 طبقه اول

 بررسی هم جوشی ویژگی ها در سطح ویژگی برای سیستم های چند بیومتریک

محمد مهدی کاظمی مجد آبادی

دکتر مرتضی آنالوئی

دکتر ناصر مزینی

15:30-15:00

کلاس 116 طبقه اول

بررسی و مقایسه روش های دسته بندی با ناظرو بدون ناظر متون

رشید عسگری

دکتر ناصر مزینی

دکتر امین نیک انجام

16:00-15:30

کلاس 116 طبقه اول

بررسی عملکرد تکنیکهای یادگیری ماشین با رویکرد پردازش تکاملی در تحلیل داده های بزرگ

سید سعید جان نثار

دکتر امین نیک انجام

دکتر ناصر مزینی

16:30-16:00

کلاس 116 طبقه اول

(حضور دانشجویان که ارائه سمینار دارند از ساعت 13 در دانشکده الزامی است و در هر سمینار حضور و غیاب انجام می شود و عدم حضور دانشجویان در سمینارها    از نمره سمینار دانشجو کسر می گردد)

سمینارهای کارشناسی ارشد پردیس و مجازی

 گروه  شبکه های کامپیوتری

   روز چهارشنبه      مورخ 17/09/95    مکان : دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس 113 طبقه اول

عنوان سمینار

ارائه دهنده

استاد راهنما

استاد داور

ساعت شروع

بررسی امنیت سامانه های فیزیکی- رایانشی

مهدیه چاوشی

دکتر پیمان کبیری

دکتر محمد عبدالهی ازگمی

14:00-13:30

رویکردهای بهبود کیفیت سرویس برای سرویس های متمایز شبکه های موردی بی سیم

حسین پیروزه

دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دکتر وصال حکمی

دکتر رضا برنگی

14:30-14:00

تست نفوذ پذیری نرم افزارهای شبکه (کلاس 116)

پاشا پرکار رضائیه

دکتر مرتضی انالوئی

دکتر پیمان کبیری

14:30-14:00

بررسی پروتکل های لایه کاربرد اینترنت اشیاء

عذرا فتاحی

دکتر سیدوحیدازهری

دکتر وصال حکمی

15:00-14:30

بررسی چالشهای حریم خصوصی اینترنت اشیاء

هانیه ملکی جو

دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دکتر احمد اکبری

15:30-15:00

خود درمانی در شبکه های ناهمگون

فیروزه خورشا

دکتر رضا برنگی

دکتر احمد اکبری

16:00-15:30

بررسی تکنولوژیهای لایه فیزیکی وپیوند داده اینترنت اشیاء

سیدحمیدرضا ناصریان

دکتر سیدوحیدازهری

دکتر رضا برنگی

16:30-16:00

مطالعه نحوه پیاده سازی شبکه های نرم افزار محور در صنعت

علیرضا معصوم

دکتر احمد اکبری

دکتر سیدوحیدازهری

17:00-16:30

بررسی شبکه های مه در اینترنت اشیاء

رویا ذوالفقاری

دکتر احمد اکبری

دکتر حسن نادری

17:30-17:00

    (حضور دانشجویان که ارائه سمینار دارند از ساعت 13 در دانشکده الزامی است و در هر سمینار حضور و غیاب انجام می شود و عدم حضور دانشجویان در  سمینارها از نمره سمینار دانشجو کسر می گردد)

سمینارهای کارشناسی ارشد پردیس و مجازی

 گروه  شبکه های کامپیوتری

   روز چهارشنبه      مورخ 17/09/95    مکان : دانشکده مهندسی کامپیوتر کلاس  117- طبقه اول

عنوان سمینار

ارائه دهنده

استاد راهنما

استاد داور

ساعت شروع

بهبود امنیت شبکه سازمانی با استفاده از شبکه های نرم افزار محور

علی خلیل نیا

دکتر زینب موحدی

دکتر سیدوحیدازهری

14:00-13:30

بررسی روشهای بهره وری انرژی در ابر – رایانش سبز

مرتضی لشگری

دکتر زینب موحدی

دکتر سیدوحیدازهری

14:30-14:00

استفاده از ابر شبکه دسترسی رادیویی برای رایانش ابری موبایل

نگین طبیانی

دکتر زینب موحدی

دکتر رضا برنگی

15:00-14:30

محاسبات ابری موبایل با تکیه بر نسل پنجم

سیده ایثار یحیی زاده

دکتر رضا برنگی

دکتر زینب موحدی

15:30-15:00

بررسی روشهای مدیریت اعتماد در رایانش ابری موبایل

سیده سارا غدیری

دکتر زینب موحدی

دکتر محمد عبدالهی ازگمی

16:00-15:30

بررسی مفاهیم و الگوریتم های مسیریابی در FANET

مائده صادقی فر

دکتر رضا برنگی

دکتر ناصر مزینی

17:00-16:30

(حضور دانشجویان که ارائه سمینار دارند از ساعت 13 در دانشکده الزامی است و در هر سمینار حضور و غیاب انجام می شود و عدم حضور دانشجویان در سمینارها    از نمره سمینار دانشجو کسر می گردد)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17117.47574.fa
برگشت به اصل مطلب