دانشکده مهندسی کامپیوتر- گروه هوش‏‏ مصنوعی و رباتیک
اساتید گروه هوش مصنوعی و رباتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مدیرگروه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر عادل ترکمان رحمانی

دکتر احمد اکبری ازیرانی

دکتر محسن سریانی

دکتر ناصر مزینی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر رضا برنگی

دکتر مرتضی آنالویی    

دکتر محمدرضا جاهد مطلق

     دکتر محمدرضا کنگاوری   

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر پیمان کبیری

دکتر بهروز مینایی بیدگلی

                                           
دکتر محمد طاهر پیله ور

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.15572.22187.fa
برگشت به اصل مطلب