دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشکده در مجله International Journal of Intelligent Systems

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/21 | 

انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در مجله 
International Journal of Intelligent Systems


مقاله جناب آقای دکتر سعید پارسا و دانشجوی دکتری ایشان آقای مرتضی ذاکری نصرآبادی در مجله International Journal of Intelligent Systems که دارای IF=۸.۹۹ است، منتشر گردید.


عنوان مقاله‏‏ بر روی طرح روی جلد مجله International Journal of Intelligent Systems  به عنوان مقاله برگزیده قرار داده شده است.

کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان موفقیت روز افزون آرزومندیم. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.67812.fa
برگشت به اصل مطلب