اداره تغذیه- سلف مکمل آزاد
برنامه غذایی و قیمت غذای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 


 
برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ الی ۱۴۰۰/۹/۴ 


برنامه غذایی از تاریخ  ۱۴۰۰/۹/۶  الی ۱۴۰۰/۹/۱۱

برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ الی ۱۴۰۰/۳/۱۸ 
 
برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ الی ۱۴۰۰/۹/۲۵

برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ الی ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ الی ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

برنامه غذایی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۷

برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۷

برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ الی ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۷ الی ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ الی ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

برنامه غذایی  از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://www.iust.ac.ir/find-130.19273.63687.fa.html
برگشت به اصل مطلب