اداره تغذیه- کارکنان
کارکنان اداره تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
      نام خانوادگی : هاشمی فر
      نام :  میرصابر 
     سمت: کارشناس ارشد مالی
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۴۳ 
     تلفن داخلی: ۲۴۱۴                
    پست الکترونیکی:  mifarmiust.ac.ir

      نام خانوادگی : ترابی
      نام :  مسعود 
     سمت: کارشناس اجرایی و انباردار
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۵۵ 
     تلفن داخلی: ۲۴۴۰                
    پست الکترونیکی:  Torabi_miust.ac.ir

      نام خانوادگی : تقی زاده
      نام :  الهه
     سمت: کارشناس بهداشت و محیط
     تلفن مستقیم:۷۷۲۴۰۵۴۳   
     تلفن داخلی: ۴۱۵۰                 
    پست الکترونیکی: taghizadeheiust.ac.ir

                  نام خانوادگی : جهانیان
                نام :  عباس
                سمت: کمک انباردار
               تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۱۶۵   
                تلفن داخلی: ۲۴۲۱            
               پست الکترونیکی:  
               نام خانوادگی : مهناز
               نام : عشایری
               سمت: دبیرخانه و دفتردار
              تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۵۴۳  
              تلفن داخلی: ۲۹۲۷                  
  پست الکترونیکی:Ashayeri۱۳۴۱.iust.ac.ir
     نام خانوادگی : قلی پور
      نام : میثم
     سمت: کارشناس اتوماسیون تغذیه
     تلفن مستقیم:  ۷۷۲۴۰۵۴۳ 
     تلفن داخلی: ۲۴۹۵                 
   پست الکترونیکی: Mgholiiporiust.ac.ir
      نام خانوادگی : کراکا
      نام :  مصطفی
      سمت: کارشناس بهداشت و ایمنی مواد
      تلفن مستقیم:۷۷۲۴۰۵۴۳   
      تلفن داخلی: ۴۱۹۶                 
  پست الکترونیکی:    
   m.kraka۱۳۶۸۴۱gmail.com 
      نام خانوادگی : گرشاسب زاده
      نام : حیدر
     سمت:کارپرداز
     تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۱۶۵  
     تلفن داخلی: ۲۴۲۱           
   پست الکترونیکی:  Torabi_miust.ac.ir
    نام خانوادگی :. یگانه.
      نام :  رضا
     سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
     تلفن مستقیم:  ۷۷۲۴۰۲۳۳ 
     تلفن داخلی: ۲۴۷۸
   پست الکترونیکی:  yeganehriust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://idea.iust.ac.ir/find-130.17994.50838.fa.html
برگشت به اصل مطلب