اداره تغذیه- کارکنان
کارکنان اداره تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 

نام مسئول 

سمت 

تلفن داخلی 

تلفن مستقیم 

 مسعود مسعودی

رئیس اداره تغذیه 2450 77240455
مصطفی کراکا

کارشناس بهداشت مواد غذایی و مشاور تغذیه

4196

77240455

رضا یگانه

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره تغذیه

2478

77240233

حیدر گرشاسب زاده
 مسئول تدارکات و مالی

2421

77240455

مسعود ترابی

مسئول اجرایی و کارشناس انبار

2440

77240455

میثم قلی پور

مسئول اتوماسیون تغذیه 2495 77240233

میر صابر هاشمی فر

معاون اداره و نایب رئیس تغذیه 2414 77240455
الهه تقی زاده میرکوهی مسئول دفتر و دبیرخانه تغذیه 4150 77240455
مهناز عشایری مسئول دبیرخانه 2440 77240455

نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://idea.iust.ac.ir/find-130.17994.50838.fa.html
برگشت به اصل مطلب