دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- تماس با ما
اطلاعات دفتر امورانتقال فناوری و تجاری سازی(TTO)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

-

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17299.46563.fa.html
برگشت به اصل مطلب