گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- اقدامات انجام شده
گزارش نتایج نظرسنجی مراسم روز باز96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/25 | 

گزارش نتایج نظرسنجی مراسم روز باز 96

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17095.50675.fa.html
برگشت به اصل مطلب