کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- درباره کانون صنفی
هدف از تشکیل کانون

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هدف از تشکیل کانون تبیین ارزش و جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمـی دانشـگاه علم و صنعت ایران در سطح داخلی و بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیـتهـای ایجـاد شـده در رفـع نیازمندیهای علمی و پژوهشی کشور می باشد.


سایر اهداف کانون در چهارچوب بندهای زیر قرار دارد:
1- دفاع از حقوق قانونی، صنفی و حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
2- تلاش به منظور تحقق نظام جامع صنفی، حرفهای و رفاهی متناسب با شأن و منزلت هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
3- کوشش در جهت ایجاد انگیزش عمـومی جامعـه در حفـظ، رشـد و شـناخت شخصـیت مسـتقل حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
4- ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مجامع صنفی دانشگاهی در زمینههای صنفی و حرفهای و رفـاهی و با رعایت استقلال کانون. 
5- تلاش در شناسانیدن حقوق هیأت علمی به مقامات ذیـربط در نحـوه نگـرش بـه امـور صـنفی و حرفه ای و رفاهی اعضای هیأت علمی.
6- کوشش به منظور ایجاد بستر مناسب برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی اعضای هیـأت علمـی دانشگاه علم و صنعت ایران.

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-114.14826.40786.fa.html
برگشت به اصل مطلب