روابط عمومی دانشگاه- جشنواره جوان خوارزمی
برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی:

 • کسب رتبه اول در دومین جشنواره، برای «طراحی و ساخت خودروی انسانی » توسط مهندس علیرضا آصف، مهندس علیرضا کاظم خانی،مهندس امیرحسین زمانی و مهندس بهزاد بهروش، زیر نظر دکتر حمیدرضا جاهدمطلق، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،( سال 1379 )
 • کسب رتبه دوم در دومین جشنواره، برای «طراحی روبات توپ جمع کن )جارو و خاکانداز( » توسط مهندس مصطفی نیّرلو، مهندس یحیی طباطبایی، مهندس مجتبی شمس، مهندس وهاب امامی، مهندس علیرضا تدینی و مهندس مرضیه ماندیزاده، زیر نظر دکتر محرم حبیب نژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، )سال 1379 )
 • کسب رتبه اول در ششمین جشنواره، برای طرح «تولید سوخت از ضایعات پلاستیکی به روش واپاشی حرارتی » توسط مهندس مجتبی شمس زاده، مهندس آرش رئوف شیبانی و مهندس امیر بیگی، )سال1379)
 • کسب رتبه اول در پنجمین جشنواره، برای «طراحی و ساخت دستگاه نمونهسازی سریع داربست کشت بافتهای استخوانی » توسط مهندس آرش تاجی ، مهندس کامران شماعی و مهندس ثمر راد، زیر نظر دکتر حمیدرضا جاهدمطلق، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، )سال (1382 
 • کسب رتبه اول در ششمین جشنواره، برای «مدلسازی و تحلیل ی عدسی صوتی زیرآبی » توسط مهندس مهدی آذرپیوند، زیر نظر دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، )سال 1383 ( )
 • کسب رتبه دوم در هشتمین جشنواره جوان خوارزمی، برای «رساله در مدلسازی زنجیره مکانیکی از تلاطم محیط های پیوسته کلاسیک و کاربردهای آنها » توسط مهندس امیر موسایی، زیر نظر دکتر غلامعلی عاطفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، )سال1385 -7 )
 • کسب رتبه دوم در هشتمین جشنواره، برای طرح «ساخت سیستم جدید شیشه سرامی های زیر کونولیت برای دفع پسماندهای هسته ای » توسط دکتر جعفر جوادپور، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، )سال1385)
 • کسب رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در نهمین جشنواره، برای طرح پژوهشی «کاتالیست ریفرمینگ خشو فرآیند تشکیل کک » به سرپرستی دکتر سیدمهدی علوی املشی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دکتر مهران رضایی و دکتر سعید صاحبدل فر، )سال1386)
 • کسب رتبه اول پژوهشهای کاربردی در دهمین جشنواره، برای طرح «نرم افزار سی شریفی: نرم افزار سیستمی و بنیادین برای ایجادمدیریت سامانه های کلاستری »، توسط مهندس سیده لیلی میرطاهری و مهندس سیداحسان موسوی خانقاه، به سرپرستی دکتر محسن شریفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، )سال1387)
 • کسب رتبه اول پژوهشهای توسعه ای در دهمین جشنواره برای طرح «دیجیتایزر سه بعدی اوپتومکاترونیک  تک خطی »، توسط مهندس مهران ترابی و مهندس مهدی ترابی، )سال 1387 )
 • کسب رتبه اول در «مسابقات لیگ شبیه سازی روباتهای فوتبالیست سه بعدی »، در یازدهمین جشنواره توسط مجید یساری، علیرضازمانی، مجید صادقی و صادق مکاری، )سال1388)
 • کسب رتبه دوم در یازدهمین جشنواره، در «مسابقات لیگ رباتهای فوتبالیست سایز کوچک »، توسط محمدرضا نیک نژاد، سیدمحمدحسین فاضلی، سیدعلی قاضی میرسعید، سیدعلی صالحی نیشابوری و احسان کمالی، )سال1388)
 • کسب رتبه دوم پژوهشهای کاربردی در یازدهمین جشنواره، برای «ساخت غشای پلیمری پلی دی متیل سیلوکسان ) Pdms ( به منظورجداسازی Ipg از جریان گاز سوخت و مشعل واحدهای شیمیایی »، توسط سید مهتدا صدرزاده، )سال1388) (
 • کسب رتبه اول در دوازدهمین جشنواره، در «مسابقات لیگ روبات فوتبالیست سایز کوچک  »، توسط تیم Immortals محمدرضا نیک نژاد، سید محمدحسن فاضلی، سیدعلی قاضی میرسعید، احسان کمالی و سیدعلی صالحی، )سال1389)
 • کسب رتبه اول در دوازدهمین جشنواره، در «مسابقات لیگ روباتهای امدادگر مجازی »، توسط مجید یساری، مجید صادقی و سید علی ظهیری به سرپرستی د کتر ناصر مزینی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، )سال1389)
 • کسب رتبه دوم پژوهشهای بنیادی در چهاردهمین جشنواره، برای طرح «توسعه مدلهای انتقال جرم حاکم بر فرآیندهای جداسازی غشایی »، توسط مهندس سعید شیرازیان، دانشجوی دکتری گرایش فرآیندهای جداسازی دانشکده مهندسی شیمی به راهنمایی د کتر سیدنظام الدین اشرفی زاده، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،( (سال1391)
 •  کسب رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در چهاردهمین جشنواره، برای طرح «بهبود فرایند ساخت غشاهای پلیمری و ارتقای کارکرد آنها،»، توسط مهندس احسان سلجوقی، دانش آموخته گرایش فرآیندهای جداسازی دانشکده مهندسی شیمی به راهنمایی د کتر تورج محمدی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،( سال( 1391
 • کسب رتبه اول در دوازدهمین جشنواره، در «مسابقات لیگ روبات فوتبالیست سایز کوچک  »، توسط تیم Immortals محمدرضا نیک نژاد، سید محمدحسن فاضلی، سیدعلی قاضی میرسعید، احسان کمالی و سیدعلی صالحی، )سال1389)
 • کسب رتبه اول در دوازدهمین جشنواره، در «مسابقات لیگ روباتهای امدادگر مجازی »، توسط مجید یساری، مجید صادقی و سید علی ظهیری به سرپرستی د کتر ناصر مزینی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، )سال1389)
 • کسب رتبه دوم پژوهشهای بنیادی در چهاردهمین جشنواره، برای طرح «توسعه مدلهای انتقال جرم حا کم بر فرآیندهای جداسازی غشایی »، توسط مهندس سعید شیرازیان، دانشجوی د کتری گرایش فرآیندهای جداسازی دانشکده مهندسی شیمی به راهنمایی د کتر یسیدنظام الدین اشرفی زاده، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،( (سال1391)
 •  کسب رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در چهاردهمین جشنواره، برای طرح «بهبود فرایند ساخت غشاهای پلیمری و ارتقای کارکرد آنها،»، توسط مهندس احسان سلجوقی، دانش آموخته گرایش فرآیندهای جداسازی دانشکده مهندسی شیمی به راهنمایی د کتر تورج محمدی، عضو ه أت علمی دانشکده مهندسی شیمی، سال 1391
 • کسب  رتبه دوم پژوهش های بنیادی در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی برای طرح"کاربردهای الگوریتم  بهینه یایی برخورد اجسام "، توسط محید رضا مهدوی داهوئی دانشجوی پسا دکتری رشته مهندسی عمران،(سال1396)
 • کسب رتبه سوم طرح های توسعه ای در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی برایطرح "بررسی تغییرات اقلیم بر مهره‌داران منتخب بومی ایران با استفاده از مدل‌سازی"توسط مسعود یوسفی، دانشجوی دکتری رشته فیزیک،(سال1396)
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14480.38367.fa.html
برگشت به اصل مطلب