روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 

دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی راه آهن


حسین علیزاده اتراباد، دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی راه آهن، بیست و یکم آذرماه سال 97، از رساله خود با عنوان «تحلیل اثرات دینامیکی بریدگی بر روی عمر جوانه زنی ترک در چرخ قطار» دفاع خواهد نمود.
گفتنی است چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر پریسا حسینی تهرانی و دکتر داوود یونسیان برعهده دارند ، به شرح زیر می باشد.
ضمنا این جلسه دفاعیه در سالن آمفی تئاتر دانشکده راه آهن و راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.
این رساله به بررسی عمر جوانه زنی ترک در اطراف صاف شدگی چرخ در هنگام سیر قطار با توجه به استحاله فازی ایجاد شده در آن ناحیه و تنشهای پسماند به وجود آمده در آن می پردازد. پیش نیاز حل این مساله، حل چندین مسأله بنیادی تر می باشد که هریک در بخشهای گوناگون مورد بحث قرار می گیرد. تحول زمانی دمای سطوح تماس در حین لغزش چرخ بر روی ریل و دوران پس از آن پیش نیاز تعیین استحاله های فازی ایجاد شده در اطراف صاف شدگی می باشد که باعث ایجاد تنشهای پس ماند در این ناحیه می باشد. تحلیل تنش دینامیکی چرخ صاف شده با توجه به این تنشهای پسماند در هنگام تحمل ضربه ناشی از عبور چرخ از روی صاف شدگی، تاریخچه زمانی تنش و کرنش را برای محاسبه عمر جوانه زنی ترک در این ناحیه فراهم می آورد.
در این رساله یک مدل اجزای محدود سه بعدی از تماس چرخ و ریل با فرض ماده الاستوپلاستیک برای بررسی اثرات ضربه ناشی از ضربه حین عبور از روی صاف شدگی چرخ توسعه داده می شود. مدل با سه روش اعتبار سنجی می گردد. پارامترهای گوناگون تأثیرگذار در حالت تنش اطراف صاف شدگی مورد بررسی قرار می گیرند و حالت تنش در سطوح تماسی و عمق چرخ ارائه می گردند. تنش فون-میسز بیشینه، در عمق ۲ تا ۳ میلیمتری از سطح تماسی در سطح مقطع شعاعی گذرنده از لبه های جلویی و عقبی صاف شدگی اتفاق می افتد. این تنش در لبه جلویی صاف شدگی نسبت به لبه عقبی آن به دلیل بار ضربه ای، بزرگتر است. این در حالی است که بار ضربه ای در هنگام عبور از روی سطح مقطعی به غیر از این دو سطح مقطع به حداکثر مقدار خود می رسد.  افزودن اجزای ارتعاشی (فنر و دمپر) به مدل از نوسانات ناخواسته حین سیر در غیاب هر گونه عیب سطحی ممانعت به عمل می آورد و زمان جدایش را در صورت وجود صاف شدگی کاهش می دهد. تنشهای فون-میسز در حضور اجزای ارتعاشی افزایش نشان می دهند که این امر لزوم در نظر گرفتن در مدلسازی به منظور تعیین عمر خستگی را نشان می دهد.   
به دلیل پیچیدگی حل مسأله حرارت لغزش چرخ قطار بر روی ریل و غیر خطی شدن معادلات در صورت وابستگی پارامترهای حرارتی ماده به دما، استفاده از روش اجزای محدود که یک روش عددی حل معادلات می باشد منطقی به نظر می رسد. در این رساله به منظور حل این مسأله یک استراتژی حل عددی ارائه می گردد که با استفاده از کد نویسی در نرم افزار ANSYS عملی می گردد. اگرچه این استراتژی با استفاده از المانهای سه بعدی قابل اجرا می باشد اما در این رساله به دلیل محدودیت زمان حل رایانه های موجود با استفاده از المانهای لینک حرارتی اجرایی می شود. با فرض اینکه در ناحیه صاف شدگی انتقال حرارت در جهت عمق صورت پذیرد، این روش قابل اعمال بر هر هندسه دلخواهی از صاف شدگی می باشد. این فرض از آن جهت منطقی است که گرادیان دما در راستای جانبی (عمود بر راستای عمق) کوچک است. اثر هدایت حرارتی تماسی (TCC) در انتقال حرارت در سطح تماس در نظر گرفته می شود. به منظور تایید دقت این روش، نتایج با  ۵ حالت گوناگون که در یک آزمایش میدانی جامع در سوئد به دست آمده است مقایسه می گردد و تطابق خوبی میان آنها مشاهده می شود. تاریخچه زمانی دما در نقاط گوناگون چرخ و ریل ارائه می گردد. ضریب تقسیم حرارت به عنوان یک پارامتر مهم در این نوع تحلیل مورد بررسی قرار می گیرد.
با استفاده از روش حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل گذرا، معادلاتی برای تحول زمانی دما در سطوح لغزش چرخ و ریل ارائه می گردد. این معادلات را می توان به عنوان شرایط مرزی گذرا در سطوح چرخ و ریل در دو مساله جداگانه مورد استفاده قرار داد. با توجه به مرور ادبیات انجام شده، معادلات ارائه شده در این رساله دقیقترین معادلات موجود برای حل مسأله حرارتی لغزش چرخ روی ریل می باشد و می تواند مرجع مناسبی برای کارهای آتی باشند. بدین ترتیب یک مساله انتقال حرارت تماسی دو جسم به دو مساله انتقال حرارت معمولی تبدیل می شود که حل این مساله را بسیار ساده تر می کند. نتایج با استفاده از دو مثال کاربردی که از آزمایشات میدانی توسط محققین سوئدی به دست آمده است صحه گذاری می شود و تطابق خوبی مشاهده می گردد.
با توجه به تاریخچه زمانی بدست آمده برای دما در هر نقطه از چرخ می توان به کمک نمودارهای فازی و روش شیل درصد فازی هر یک از فازهای حاصل را به دست آورد. ایجاد فاز مارتنزیت بر روی سطح لغزش چرخ از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به دلیل اختلاف بین ثابت کریستالی این فاز با فاز پرلیتی اولیه ماده چرخ، در ناحیه لغزش تنشهای پسماند فشاری و در اطراف آن تنشهای پسماند کششی ایجاد می شود. حالت تنش به وجود آمده حین غلتش چرخ و عبور آن از روی صاف شدگی با توجه به این تنشهای پسماند محاسبه می شود. مدل ماده الاستوپلاستیک مورد استفاده در این رساله برای چرخ مدل چابوش می باشد که قابلیت محاسبه انباشت کرنش های پلاستیک را دارا می باشد.  با توجه به انباشت تنش و کرنشهای پلاستیک در هنگام غلتش چرخ، تاریخچه زمانی یک سیکل تنش در دور پنجم -که حالت پایدار در آن به دست آمد- معیار محاسبات عمر جوانه زنی ترک قرار گرفت. به دلیل حضور کرنشهای پلاستیک، محاسبه عمر جوانه زنی ترک در اطراف صاف شدگی چرخ در محدوده خستگی دور پایین (LCF) می باشد. روش صفحه بحرانی فاطمی-سوشی به عنوان یک روش بر مبنای کرنش که در شرایط کرنش چند محوری و نامتناسب در حضور تنشهای پسماند قابل اعمال می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. نقاط بحرانی جوانه زنی ترک با کمترین عمر جوانه زنی شناسایی می شوند و صفحه بحرانی در آنها ارائه می گردد. در پایان پارامتر فاطمی-سوشی (FS) و عمر جوانه زنی ترک در نقطه بحرانی چرخ ارائه می گردد. 
 واژه‌های کلیدی: صاف شدگی چرخ، تحلیل حرارتی گذرا در سطوح لغزش، تماس چرخ قطار-ریل، استحاله فازی، عمر جوانه زنی ترک.
 
http://Sapp.ir/iust_iran

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14464.54935.fa.html
برگشت به اصل مطلب