روابط عمومی دانشگاه- ارتقاء
ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

ارتقای دو عضو هیات علمی دانشگاه

AWT IMAGE

در جلسه هیات ممیزه مورخ نوزدهم اسفندماه 1392، ارتقای دو عضو هیات علمی مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه با ارتقای علمی دکتر رحمت ا... رحیمی(عضو هیات علمی دانشکده شیمی) از دانشیاری به استادی و دکتر حمید بهنام(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) از استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14460.37700.fa.html
برگشت به اصل مطلب