دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- وظایف و اختیارات
وظایف و اختیارات هیأت امناء

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
وظایف و اختیارات هیأت امناء
 
 ‌الف - تصویب آیین‌نامه داخلی.
ب - تصویب سازمان اداری سازمان بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید
.
ج - بررسی و تصویب بودجه سازمان که از طرف رییس سازمان پیشنهاد می‌شود.
‌د - تصویب بودجه تفصیلی سازمان.
ه - تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه سازمان.
‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای سازمان.
ح - کوشش برای جلب کمک‌­های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
.
ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی سازمان در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل - تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.
م - بررسی گزارش سازمان که از طرف رییس سازمان ارائه می‌شود.
ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی سازمان که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود
 
مرجع: قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.18994.61261.fa.html
برگشت به اصل مطلب