دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- اعضای کمیسیون دائمی
اعضای کمیسیون دائمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/12 | 
اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه علم و صنعت ایران 
اعضای حقوقی:
تصاویر اعضا اسامی اعضا

سمت اعضاء

  آقای دکتر محمد حسن شجاعی فرد رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه
آقای دکتر منصور انبیاء رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
و دبیر هیأت امناء
آقای دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیأت­های امناء
و هیأت­های ممیزه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر امیرعلی سیف الدین رئیس امور آموزش عالی تحقیقات و فناوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
 
اعضای حقیقی:
تصاویر اعضا اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاه

آقای دکتر رئیسی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء
آقای دکتر علی بنیادی نائینی عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء
آقای دکتر یونسیان معاون پژوهش و فناوری و عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء
آقای دکتر دلیری معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء
آقای دکتر صفاری
رئیس پردیس دانشگاهی و عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء
 
آقای دکتر ملکی عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.14319.40980.fa.html
برگشت به اصل مطلب