دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- اعضای کمیسیون دائمی
اعضای کمیسیون دائمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۱۲ | 
اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه علم و صنعت ایران دوره ششم
اعضای حقوقی:
تصاویر اعضا اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاه

AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
فرهاد دژپسند
معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
فتح اله مضطرزاده
رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
محمدعلی برخورداری
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

اعضای حقیقی:


تصاویر اعضا


اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاهAWT IMAGE


جناب آقای دکتر
سیدجواد ازهری
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران


AWT IMAGE


جناب آقای مهندس محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان


AWT IMAGEجناب آقای دکتر
سیدحسین سیدین

معاون اداری پشتیبانی دانشگاهAWT IMAGEجناب آقای دکتر
امیرحسین دوائی مرکزی
معاون پژوهش و فناوری و
رئیس پژوهشگاه علم و صنعت ایران


جناب آقای 
نصراله افشین کیا
مشاور رئیس دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.14319.40980.fa.html
برگشت به اصل مطلب