دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- اعضای هیأت امنا
اعضای هیات امنا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران دوره ششم
اعضای حقوقی:
تصاویر اعضا اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاه


جناب آقای دکتر
محمد فرهادی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء


جناب آقای دکتر
فرهاد دژپسند
معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای دکتر
فتح اله مضطرزاده
رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

جناب آقای دکتر
محمدعلی برخورداری
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

اعضای حقیقی:


تصاویر اعضا


اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاه


جناب آقای دکتر
سیدجواد ازهری
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران


جناب آقای دکتر
محمدرضا
تابش اردکانی
نماینده مجلس شورای اسلامی

جناب آقای مهندس  محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان

جناب آقای مهندس
اکبر ترکان

مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی


جناب آقای مهندس
نصرالله جهانگرد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

جناب آقای مهندس
همایون حایری خیاوی
مشاور عالی وزیر نیرو در توسعه صنعتی و فناوری و
رئیس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.14318.35616.fa.html
برگشت به اصل مطلب