دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- درباره هیأت امنا
درباره امنا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/14 | 

درباره امنا

تاریخچه هیات امنا
  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:
۱- با شکل ­گیری نهاد دانشگاه در کشور و آغاز به کار دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ ، شورایی به نام «شورای دانشگاه» در آن دانشگاه وجود داشت که  بسیاری از اختیارات و وظایف هیأت امنا را انجام می داد و دارای کارکرد هیأت امنا بود.
۲- در سال ۱۳۳۹ در اساسنامه دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) هیات امنا به عنوان اولین رکن دانشگاه مطرح شد.
۳-  دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) اولین دانشگاهی بود که دارای هیات امنا شد. در قانون تاسیس آن دانشگاه که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید،  هیات امنا نماینده قانونی دانشگاه بود و کلیه امور علمی، فنی، آموزشی، مالی، اداری و استخدامی دانشگاه نیز زیر نظر  هیات امنا اداره می‌شد.
۴- دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال ۱۳۴۴ دارای هیات امنا شد.
۵- قانون هیات امنای دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلسین رسید و به دولت اجازه داده شد در صورت اقتضا، مقررات این قانون را در سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و موسسات تعلیماتی عالی و تحقیقاتی کشور اجرا نماید.
۶-  اولین جلسه هیات امنای دانشگاه مشهد،  در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ تشکیل شد.
۷- قانون هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در  سال ۱۳۵۰  به تصویب مجلسین وقت رسید و براساس این قانون، دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر،  موظف شدند که هیات امنای مستقلی تشکیل دهند.
۸- سرانجام در سال ۱۳۵۳،  پس از تصویب  قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیات­ های امنای موسسات عالی علمی- دولتی در مجلسین  وقت، وزارت علوم و آموزش عالی مکلف شد که برای هر یک از دانشگاه های دولتی و غیردولتی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، هیات امنایی با ترکیب و وظایف یکسان و طبق مقررات مربوطه تشکیل دهد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:
۱- به استناد لایحه قانونی انحلال هیات­ های امنای دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب۱۳/۱۲/۱۳۵۷، وظایف و اختیارات هیات­ های امنای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منحل و مطابق با همین قانون، وظایف و اختیارات هیات ­های امنا به هیات سه­ نفری جانشین هیات­ های امنا متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر طرح های انقلاب، واگذار شد.
۲- بر اساس مفاد  قانون تشکیل هیات­ های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در  جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. هر یک از وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»  و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مکلف شدند برای دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به خود  هیات امنایی با ترکیب مندرج در قانون یادشده تشکیل دهند.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.14317.35646.fa.html
برگشت به اصل مطلب