مدیریت امور اداری- فرم ها
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  فرم های ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی (دریافت فایل 1)   (دریافت فایل 2)

AWT IMAGE فرم های بکارگیری سرباز پژوهشیار 
دریافت فرم (پیوست 1)  دریافت فرم (پیوست 2)  دریافت فرم (پیوست 3)

AWT IMAGE فرم های ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی 
(دریافت فرم کارکنان و کارشناسان)   (دریافت فرم مدیران غیر هیأت علمی)

AWT IMAGE  فرم درخواست صدور کارت پرسنلی عضو هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  فرم های اولیه فرآیند استخدام عضو هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE فرم اطلاعات فردی مربوط به هسته گزینش (دریافت فرم)
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.18559.56949.fa.html
برگشت به اصل مطلب