مدیریت امور اداری- فرآیندهای اداری
فرآیندهای اداری اعضای هیأت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیار از پیمانی به رسمی آزمایشی  (دریافت فایل)

  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (دریافت فایل)

  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار و استاد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (دریافت فایل)

  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی مربی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (دریافت فایل)

  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی از پیمانی به رسمی آزمایشی (دریافت فایل)

  پرداخت کمک هزینه ازدواج عضو هیأت علمی و فرزندان (دریافت فایل)

  برقراری کمک هزینه اولاد عضو هیأت علمی (موضوع ماده 63 آیین نامه استخدامی) (دریافت فایل)

  برقراری کمک هزینه عائله مندی عضو هیأت علمی (موضوع ماده 63 آیین نامه استخدامی) (دریافت فایل)

  مراحل و مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه در صورت تغییر صندوق بازنشستگی
(دریافت فایل فرم برای دریافت دفترچه بیمه)   (دریافت فایل مراحل و مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه)
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.17988.50806.fa.html
برگشت به اصل مطلب