اداره رفاه و تعاون- درباره ما
همکاران اداره رفاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/24 | 
لیست اسامی همکاران  اداره رفاه و تعاون
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی
 
امور محوله شماره تماس
۱ دکتر سیداصغر موسوی سرپرست اداره امور رفاهی ۲۲۶۶و۲۲۶۷
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۲ مهندس فرشته مرادمند
 
کارشناس مسئول بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث گروهی
 
۳۸۶۱
۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۳ حامد سهیلی آرا مسئول دفتر اداره رفاه ۲۲۶۶و۲۲۶۷
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۴ رویا سبزی  کارشناس مسافرت ها،بیمه عمر، خدمات درمانی و امور مربوط به هزینه مهدکودک ۳۸۸۰
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۵
۶ رضا چنگیزی خواه کارشناس بیمه تامین اجتماعی و امین اموال ۳۸۵۶
۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۷ حمیده فرودشت کارشناس امور وام ها، جوایز دانش آموزان ۶۳۵۰
۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۸
 
آقای میرزائی (کارشناس بیمه اتومبیل) ۳۸۰۸
۷۷۲۴۰۴۱۵
۹ خانم براتی- (کارشناس بیمه درمان سامان) ۳۸۰۸
۷۷۲۴۰۴۱۵
۱۰
 
                                                                        
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.13741.42233.fa.html
برگشت به اصل مطلب