مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
کتاب اصول تبرید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چاپ هفتم کتاب اصول تبرید اثر آقای حاجی سقطی با قیمت 9000 تومان به چاپ رسید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.7895.fa
برگشت به اصل مطلب