مرکز انتشارات- عناوین پستی اداره چاپ و انتشارات
عناوین پستی اداره چاپ و انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عناوین پستی اداره چاپ و انتشارات

عکس  نام ونام خوانوادگی  -- مسئولیت اداری تلفن ایمیل
مهندس علی فرمانی  ---- - رئیس اداره انتشارات 2345 Farmaniiust.ac.ir

AWT IMAGE ابراهیم رضایی  -- -- -  مسئول پذیرش و سفارشات و امین اموال 2347 ebrahimrezaeiegmail.com
AWT IMAGE محمود کاویان    -----    مسئول چاپ دیجیتال و مسئول سایت انتشارات 2353 mkavianiust.ac.ir
AWT IMAGE صابر جوزی آبکنار    ---   مسئول فروشگاه کتاب انتشارات 2349 S- jooziiust.ac.ir
AWT IMAGE علی احسانی    ------   صحاف 2347

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.685.505.fa
برگشت به اصل مطلب