دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه مهندسی راه آهن برقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
با حکم 4/7/89 رئیس دانشگاه، آقای دکتر بیژن معاونی برای مدت 2 سال بعنوان مدیر گروه راه آهن برقی دانشکده مهندسی راه آهن منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.17253.fa.html
برگشت به اصل مطلب