دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
با حکم 3/7/1389 رئیس دانشگاه ، آقای دکتر مجید شهروی ، به مدت 2 سال ، بعنوان مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه ، منصوب شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.17245.fa.html
برگشت به اصل مطلب