قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- مدیر قطب
مدیر قطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۹ | 

AWT IMAGE

دکتر مهدی غضنفری

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.13041.29435.fa.html
برگشت به اصل مطلب