پردیس شماره 2- معاون پژوهشی
معرفی معاون پژوهش و روابط بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/12 | 

معاون پژوهش و روابط بین الملل پردیس شماره 2

AWT IMAGE

دکتر ابوالفضل واحدی

استاد دانشکده مهندسی برق

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12644.39156.fa.html
برگشت به اصل مطلب