پردیس شماره 2- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴-۹۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 

    تقویم مصوب و کاری آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12626.27922.fa.html
برگشت به اصل مطلب